วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper)
บทความวิชาการ (Academic article) และเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-391X (Online)
ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

       ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

       ค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประจำปี 2560 สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มีค่า Journal Impact Factor =0.241 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม-มิถุนายน 2562

เผยแพร่แล้ว: 2019-05-15

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำการเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทย

ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์, สมศักดิ์ พงษ์เดช, นภาภรณ์ ขลุ่ยนาค, ปิยธิดา เปี่ยมงาม, ชลธิชา อยู่พ่วง

216-233

ดูเล่มทุกฉบับ