Vol 7, No 2 (2016)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research paper)

ประเพณีบวชควายหลวง ในมิติทางมานุษยวิทยา pdf
สมชาย นิลอาธิ 1-14
รูปแบบการสร้างเครือข่ายทางสังคมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย pdf
นพชัย ฟองอิสสระ 15-41
การประเมินคุณภาพด้านการบริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี pdf
พริ้มพักตร์ ไชยมี 42-54
การคลี่คลายประวัติศาสตร์บาดแผลและความเป็นชายขอบของชุมชนคาทอลิกอีสาน : กรณีศึกษาหมู่บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร pdf
ชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ 55-72
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดธรรมราชาจากคติทางพระพุทธศาสนากับลักษณะการปกครองในกวีนิพนธ์หลีเซา pdf
พีรวัส วรมนธนาเกียรติ 73-88
ปัจจัยทำนายปริมาณไขมันในร่างกายของผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง pdf
อาภรณ์ ดีนาน, จริยา ทรัพย์เรือง 89-104
การประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ กรณีอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี pdf
สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, นิชนันท์ สุวรรณกูฏ, ยมนา ชนะนิล, ภูษณิศา มีนาเขตร 105-130
ประเพณีแซนโฏนตา: การสืบทอดและการดำรงอยู่ในบริบทพื้นที่ดั้งเดิม pdf
สารภี ขาวดี 131-163
ประวัติชาวจีนเมืองอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2411-2488 pdf
สุธิดา ตันเลิศ, อนันทธนา เมธนนนท์, ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล 164-191