วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ  เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ กำหนดพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การสมัครสมาชิก

2018-12-28

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกครั้งแรก ยังไม่มี User ในระบบ ThaiJO  ดาวน์โหลด

****กรณีมี User อยู่ในระบบ ซึ่งเคย Register เป็นสมาชิกวารสารอื่นในระบบ ThaiJO แล้ว**** ดาวน์โหลด

การแก้ปัญหาเมื่อลืมรหัสผ่านการใช้งานระบบ ThaiJO ดาวน์โหลด

การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Profile) ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการส่งบทความ (Submission) ดาวน์โหลด

การแก้ไขบทความ (Revisions) ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 (ฉบับเต็ม)  24/10/2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

2018-06-18

ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา และบุคคลภายนอก 
ส่งบทความวิจัย / วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2562)
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/index
หรือติดต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิวัชญา ธงศรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 045-352000 - 1545 หรือ 063-0143402Untitled-31.jpg

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ อาจารย์นักวิชาการ และนักวิจัยทุกท่านสามารถส่งบทความได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเท่านั้น ผลงานที่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไขเนื้อหา รูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและสามารถนำไปอ้างอิงได้

เผยแพร่แล้ว: 2019-06-24

วิวัฒนาการละครใน

ขวัญใจ คงถาวร

175-187

Theoretical Conceptual Framework of People Behaviors

ศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล

293-306

ยุทธศาสตร์ขจัดความยากจนของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ

สุริยะ หาญพิชัย, สุเทพ เชาวลิต, วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง

319-330

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอด องค์ความรู้และความงอกงามด้านภูมิคุ้มกันทางปัญญาแก่สังคม