Focus and Scope

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความทั่วไป บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก และไม่จำเป็นต้องสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานที่ได้รับการพิจารณาในวารสารจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน บทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ ( Peer review) ก่อน  เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  และนำไปอ้างอิงได้  ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ จะต้องมีสาระ  งานทบทวนความรู้เดิมและเสนอความรู้ใหม่ที่ทันสมัยรวมทั้งข้อคิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผลงานไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ  บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไข เนื้อหา รูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควรทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและนำไปอ้างอิงได้
กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา

Peer Review Process

กองบรรณาธิการ (ภายใน) พิจารณา 1 ท่าน  จากนั้นส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review ภายนอก) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ / จบในสาขานั้นๆ / หรือ มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับ เพื่อทำหน้าที่ Comment ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 2 คน) หรือ Triple Blind (ผู้พิจารณา 2 คน) คือ ลบชื่อ ลบสังกัดออก เพื่อให้ Peer Review มีอิสระในการ Commentและวารสารจะ ยึดผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการตอบรับ

Publication Frequency

มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ราย 2 เดือน

ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์

ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน

ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม

ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม

ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

  • กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Sources of Support

  • กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Journal History

1.วัตถุประสงค์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความทั่วไป บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ

2. ประวัติ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการจัดพิมพ์โดยมี ผศ.ดร.ธัญญาสังขพันธานนท์เป็นบรรณาธิการคนแรก ขอบเขตของวารสารครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม การศึกษา บริหารธุรกิจ และในปี 2550 รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ ก็ได้เข้ามาเป็นบรรณาธิการ บริหารงานวารสารจนถึงปัจจุบัน
ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก และไม่จำเป็นต้องสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานที่ได้รับการพิจารณาในวารสารจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน บทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ ( Peer review) ก่อน  เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  และนำไปอ้างอิงได้