บรรณาธิการ

Phaprukbaramee Ussahawanitichakit, คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, Thailand

กองบรรณาธิการ

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

Mrs chaweewan akkasesthang

Assist. Prof. Dr. Buavaroon Srichaikul, Thailand