คำแนะนำในการจัดรูปแบบบทความ
http://journal.msu.ac.th/index.php?page=download