วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561

2018-07-05

2รูป.jpg

ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.human.ru.ac.th/ebook/new59/

คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญชวนนักวิชาการ อาจารย์ และผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุม “ โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ” ประจำปี พ.ศ. 2561

ภายใต้แนวคิด “ วัฒนธรรม วรรณกรรม และภาษา : ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม ”

Vol 37 No 2 (2018): กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-22

บทบรรณาธิการ

ประภาส พาวินันท์

นโยบาย

กองบรรณาธิการ วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

การทบทวนวรรณกรรมกับการกำหนดโครงร่างงานวิจัยด้านการสื่อสาร

ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์, พัน ฉัตรไชยยันต์, กิรติ คเชนทวา

149-174

View All Issues
Indexed in tci