นโยบายการจัดพิมพ์และการเผยแพร่                    

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และการพัฒนาสังคม

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจในงานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

 

อัตลักษณ์ภาษา วัฒนธรรม และสังคมในยุคดิจิทัล

2019-07-06

ขอเชิญนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม “โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2562pr6ee2.jpg

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

2014-12-13

นโยบายการจัดพิมพ์และการเผยแพร่

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และการพัฒนาสังคม

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจในงานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

Vol 38 No 1 (2019): มกราคม-มิถุนายน 2562

Published: 2019-06-17

Ego vs Self confidence

ประภาส พาวินันท์

นโยบายการตีพิมพ์วารสาร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
View All Issues
Indexed in tci