วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ฯ และเพื่อเป็นแหล่งในการเสนอผลงานวิจัย บทความ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคตะวันออก โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Vol 25 No 49 (2017): กันยายน - ธันวาคม 2560

Published: 2017-09-15

A Re-Criticism of The Lottery

Somboon Pojprasat

189-213

รูปแบบของนาฏกรรมในวงดนตรีลูกทุ่งในสถานศึกษา The Pattern of Dramatic Work For Country Bands in Educational Institutions

วราพร แก้วใส, ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ, อุรารมย์ จันทมาลา

291-311

View All Issues

Indexed in tci