วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ฯ และเพื่อเป็นแหล่งในการเสนอผลงานวิจัย บทความ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคตะวันออก โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

75-thumbnail_120

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-102344 หรือ husojournal@buu.ac.th ค่ะ

 
Posted: 2016-01-13
 
More Announcements...

Vol 25, No 49 (2017): กันยายน - ธันวาคม 2560


Cover Page