วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ฯ และเพื่อเป็นแหล่งในการเสนอผลงานวิจัย บทความ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคตะวันออก โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Print ISSN: 0858-4540

ขอปิดรับบทความชั่วคราว

2019-01-24

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (TCI 1)  ขอขอบพระคุณผู้เขียน ทุกท่านที่มีความประสงค์จะ       ตีพิมพ์บทความกับวารสารฯ  แต่ด้วยขณะนี้ วารสารฯ มีคิวบทความที่รอพิจารณาในกระบวนการเป็นจำนวนมาก วารสารฯ จึงขอปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมคุณภาพของและกระบวนการพิจารณาบทความ      สำหรับผู้สนใจตีพิมพ์บทความ สามารถส่งต้นฉบับเพื่อขอรับการพิจารณาได้อีกครั้งภายหลังวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

Vol 27 No 53 (2019): มกราคม - เมษายน 2562

Published: 2019-02-06

A Development of Communication Competency for Canal-Community Communicators

Nitta Roonkaseam, มณฑล จันทร์แจ่มใส, ปรียา สมพืช

65-86

Citizen Material Managements in News of Mass Media

ภัทรา บุรารักษ์, สมัชชา นิลปัทม์

109-131

Beliefs and Worldviews in the Mae Sai Community through Oral Literature

สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล, เยาวรัตน์ เม็งขาว, สนิท ยืนศักดิ์

181-202

The Need Assessment for Self-Development of Entrepreneurs of the Community Business: The Case Study of Kohtaew Sub-District Municipality, Songkhla Province

สุธีรา เดชนครินทร์, ธนัญญา ยินเจริญ, อัคญาณ อารยะญาณ

225-254

The Unskilled Migrant Labour Management under the Legislation of Thailand

นวิยา ยศวิไล, ขวัญณภิส รัชตะวรรณ

255-278

Performance Appraisal Behaviors of the Regional Education Office No.9 Primary School Performance Appraisers

บงกช นักเสียง, มานพ ชูนิล, ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

279-303

View All Issues

Indexed in tci