Published: 2017-09-15

รูปแบบของนาฏกรรมในวงดนตรีลูกทุ่งในสถานศึกษา The Pattern of Dramatic Work For Country Bands in Educational Institutions

วราพร แก้วใส, ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ, อุรารมย์ จันทมาลา

291-311