ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง

ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี

รองศาสตราจารย์ ดร.อรปภา ชุติกรทวีสิน

 

ฝ่ายประสานงานและจัดการ

อาจารย์ ดร.พรรณราย ละตา

อาจารย์ ดร.อนุชา ถาพยอม

นางสาวโกมลรัตน์ จุละจาริตต์