(1)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมว. Policy. Journal of Industrial Business Administration 2019, 1.