บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมว. Policy. Journal of Industrial Business Administration, v. 1, n. 1, 25 jun. 2019.