คล้ายขาอาภาภรณ์, พิศาลพงศกรสุรชาติ, and คล้ายประสิทธิ์ณัฐถะปราน. 2019. “Workforce Retention of Metal Industrial in Rayong”. Journal of Industrial Business Administration 1 (1), 13-23. https://www.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/197531.