บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมว. (2019) “Policy”, Journal of Industrial Business Administration, 1(1). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/198079 (Accessed: 18January2020).