บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมว. “Policy”. Journal of Industrial Business Administration, Vol. 1, no. 1, June 2019, https://www.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/198079.