คล้ายขาอาภาภรณ์, พิศาลพงศกรสุรชาติ, and คล้ายประสิทธิ์ณัฐถะปราน. “Workforce Retention of Metal Industrial in Rayong”. Journal of Industrial Business Administration 1, no. 1 (June 25, 2019): 13-23. Accessed January 18, 2020. https://www.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/197531.