บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมวารสาร. “Policy”. Journal of Industrial Business Administration 1, no. 1 (June 25, 2019). Accessed September 17, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/198079.