1.
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมว. Policy. Journal of Industrial Business Administration [Internet]. 25Jun.2019 [cited 19Sep.2019];1(1). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/198079