Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

ข่าวประกาศ!! เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" (7 ก.ย. 60) 

ศูนย์ TCI จะทำการปิดการใช้งานระบบ ThaiJo ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่ โดยระบบใหม่ (ThaiJo2) นี้จะยังคงใช้ URL เดิม คือ www.tci-thaijo.org และ ศูนย์ฯ จะเปิดใช้งานระบบ ThaiJo2 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)


faq2_200


ค้นหาวารสารตามตัวอักษร

--------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Page Header Logo

วารสารราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal)

วารสารราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal) เป็นวารสารพิมพ์เผยแพรํผลงานทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลล้านนา รวมทั้งสถาบันและหนํวยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจัดพิมพ์ เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ; ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านความรู้ความคิดใหม่ๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และส่งเสริมให้นักวิชาการได้เสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารราชพฤกษ์ (Ratchaphruek Journal)

วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

View Journal | Current Issue | Register

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ (Ramkhamhaeng Law Journal)

        วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ จัดทำโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชานิติศาสตร์  พร้อมทั้งเปิดรับบทความในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งกลุ่มเป้าหมายของวารสารฯ คือ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป วารสารฯ ตีพิมพ์โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับพิจารณาบทความซึ่งตีพิมพ์ในภาษาอื่นนอกเหนือไปจากนี้

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ (Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition)

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารรูสมิแล (RUSAMILAE JOURNAL)

วารสารรูสมิแล เป็นวารสารกึ่งวิชาการ ราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการและนักวิชาการทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ใน สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ผลงานเขียนที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ อาจอยู่ในรูปแบบ บทความทั่วไป สารคดี บทความวิจัย บทกวี บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น ต้นฉบับ (Manuscript) ที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใด มาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น ใน ส่วนของบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์จะผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (peer-reviewed) อย่างเคร่งครัด และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการตามลำดับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วรรณวิทัศน์

วารสารวรรณวิทัศน์จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด และผลงานทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และทรรศนะทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

3.เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้เรื่องภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ ได้แก่ บทความปริทัศน์บทความวิชาการ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความจากประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกแขนงวิชาจากบุคลากรทั้งของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)

เป็นวารสารที่รวบรวมบทความวิจัย ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก่ผู้สนใจทั่วไป และเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษา รวมถึงเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการวิจัย

ISSN 1906-201X

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารที่รวบรวมบทความวิจัย ที่เป็นผลงานจากวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือจากนักวิชาการทั่วไป รวมถึงบทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการวิจัย ให้เกิดการต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและเสรี ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (TLA Research Journal: Journal of the Thai Library Association)

วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ระดับสากล  มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม)

TLA Research Journal publishes original articles in all aspects of library and information science and other related fields, biannually (Jan-June and July-Dec).

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิจัยพลังงาน (Journal of Energy Research)

วารสารวิจัยพลังงาน เป็นวารสารวิชาการจัดพิมพ์โดย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนองค์ความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เปิดรับผลงานประเภท บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ ตลอดทั้งปี

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal)

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นวารสารทางวิชาการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่แก่นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป มุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ

View Journal | Current Issue | Register

ปกวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นวารสารวิจัยที่ได้จัดทำมาเป็นฉบับที่ 5 โดยวารสารฉบับแรกได้เริ่มจัดทำในปี พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ.2554 ฉบับที่ 3-4 ในปี พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 5 ในปี พ.ศ. 2556

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ (Rajabhat Chiang Mai Research Journal)

เป็นวารสารที่รับตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา ที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางการแก้ไขของชุมชน และท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบทางด้านการวิจัยที่บ่งชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม เป็นงานวิจัยที่มีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับของสังคม และใช้องค์ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ์ ประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคมชุมชน และท้องถิ่นให้ยั่งยืน

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร PHRANAKHON RAJABHAT RESEARCH JOURNAL (Humanities and Social Sciences)

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของวารสาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารสาระสำคัญ ประสบการณ์ ด้านการวิจัยต่างๆ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (PHRANAKHON RAJABHAT RESEARCH JOURNAL SCIENCE AND TECHNOLOGY)

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนในการเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา นักวิชาการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้ด้านงานวิจัยต่างๆ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับเต็มได้ด้านใน

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Research and Development Journal Loei Rajabhat University)

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article) บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis article) และบทความวิจัย (Research article) ของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ในด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน เป็นต้น

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบัน

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นวารสารเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (Journal of Research and Curriculum Development)

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจหรือผู้เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Thai Interdisciplinary Research

Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR) is a peer-reviewed journal covering all areas of science and technology, humanities and social sciences. Interdisciplinary research means combination of two or more discipline to create new research projection. Main motive of this journal is to promote and discover interdisciplinary area of scientific research, therefore paper consideration for publication should have newness in it. Major topics given below are not limited to but it can publish any new articles of any field.

Currently known as: Journal of Thai Interdisciplinary Research (2014 - current)

Formerly known as: Journal of Western Rajabhat Universities (2006 - 2014)

Publication frequency: 6 issues per year

Language: English

Aims and scope: Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR) aims to provide an interdisciplinary platform for the dissemination of current knowledge and advances in the interdisciplinary science and technology research. Areas covered include Agricultural and Biological Sciences, Biotechnology and Agro-Industry, Chemistry and Pharmaceutical Sciences, Medical Sciences, Nursing, Computer and Information Technology, Engineering and Industrial Research, Water Engineering and Sciences, Environmental and Natural Resources, and Physical Sciences, Mathematics and Statistics, Social and Humanities Sciences. Journal of Thai Interdisciplinary Research publishes original research work, either as full length articles or as short communications, technical, academic articles, and interdisciplinary research set.

Publication process: within three Month.

Page charges: There are no page charges for Journal of Thai Interdisciplinary Research.

Indexed and abstracts: Journal of Thai Interdisciplinary Research is indexed in the Tier 1 of the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)ASEAN Citation Index (ACI), and Google Scholar. The JTIR has applied to be indexed in DOAJ and waited for their approval. Furthermore JTIR has been planned to apply for indexing in SCOPUS by 2017.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research)

วารสารวิจัยสังคม เป็นวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานการวิจัย/วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ มีกำหนดออก 2 เล่มต่อปี (มค.-มิย. และ กค.-ธค)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Fine Arts, Chiang Mai University)

       วารสารวิจิตรศิลป์ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

       ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัยหรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม และบทความวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เป็นบทความที่เสนอองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University)

นโยบาย

1. สนับสนุนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล

ขอบเขตงาน         

เป็นวารสารที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม (JOURNAL OF ENVIRONMENTAL DESIGN)

JED: วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม เป็นวารสาร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในการเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ ผู้สนใจ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการเสริมความเข้มแข็งแก่วงวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมต่อไป วารสารวิชาการการออกแบบสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นเผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2557 ออกปีละฉบับมาจนถึงปัจจุบันโดยเผยแพร่ผ่านพื้นที่ เล่มวารสาร (ISSN : 2392-5477) และหน้าเว็บ (ISSN : 2351-0935) ในรูปแบบ e-Journal

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal)

วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal)

วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปางจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยทำการตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

เป็นวารสารที่พิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางผลงานวิชาการและการ วิจัยทางสาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปอุตสาหกรรม นิเทศศิลป์ ศิลปกรรม และการวางแผนภาคและเมือง

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (RMUTSB ACADEMIC JOURNAL)

เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกรฎาคม-ธันวาคม เผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขา คือ 1. วิทยาศาสตร์กายภาพ 2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม เผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 สาขา ดังนี้ 1. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด เป็นต้น 2. สาขาการศึกษา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและแนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ เป็นต้น 3. สาขาสังคมวิทยา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แก่ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องงเที่ยวและการบริการ คติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และมีระบบส่งบทความออนไลน์ (online submission) เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และ/หรืออยู่ในระหว่างการรอพิจารณาจากวารสารอื่น โดยรับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรื่องจะลงตีพิมพ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน อย่างน้อย 2 ท่าน

View Journal | Current Issue | Register

Cover Vol 6 No 1 (2017)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคมและประเทศชาติ โดยครอบคลุมสาขานิติศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ด้านการเมือง การปกครอง รัฐศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ด้านการตลาด การจัดการ บัญชี การเงินการธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจต่างประเทศ และการจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา การบริหาร การศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาปฐมวัย และนิเทศศาสตร์ ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์และศิลปะการแสดง เป็นต้น

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ACADEMIC JOURNAL PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลในแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป 2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ 3. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University)

เจ้าของ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

      วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วัตถุประสงค์เพื่อตี พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย / บทความทางวิชาการบทความปริทัศน์กรณีศึกษาเป็นบทความเชิงหมดนโยบายและบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการปฏิบัติจริงของชุมชนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการสังคมทุกสาขาวิชาที่มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเชิงพื้นที่และเป็นสื่อกลางที่มีคุณภาพของนักวิชาการและบุคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ต่อไป

ข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมที่เวป              http://journal.uru.ac.th/ 

การเผยแพร่ปีละฉบับ 2 ฉบับ

มกราคม - มิถุนายน

กรกฎาคม - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU Science and Technology Journal)

เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประกอบไปด้วยสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ต้องการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการงานวิจัยและวิชาการ รวมทั้งเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความวิจัยและวิชาการของบุคลากร นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ

มกราคม - มิถุนายน (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 เมษายน)

กรกฎาคม - ธันวาคม (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม) ของทุกปี

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (UBU Engineering Journal)

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (UBU Engineering Journal) เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินงานผ่านกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบ single-blind review โดยตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายนของทุกปี (มกราคม-มิถุนายน)
- ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคมของทุกปี (กรกฏาคม-ธันวาคม)

 วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2559)
- ค่า Thai-Journal Impact Factor (T-JIF): 0.171

View Journal | Current Issue | Register

AJNU : วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Art and Architecture Journal Naresuan University)

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน่วยงานหรือสถาบันและการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีระเบียบนั้น ถ่ายทอดด้วยการจัดทำ ในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ เปิดรับบทความในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาศิลปะและการออกแบบ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และบทความเชิงวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ ความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการและการวิจัยในสาขาต่างๆ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ Journal of International and Thai Tourism

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ เดิมวารสารนี้ จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 จากนนั้นในปี 2554 คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับโอนหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำและจัดพิมพ์วารสารนี้จนถึงปัจจุบัน โดยวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการเกษตร THAI AGRICULTURAL RESEARCH JOURNAL

วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal)

วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Humanities and Social Sciences)

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) จัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ และนักวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีโอกาสเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง

View Journal | Current Issue | Register

Faculty of Architecture Acadamic Journal, Khon Kean University

สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม

กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ ทุกเดือนมิถุนายน และธันวาคม 

กำหนดส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่

  • รอบแรก มิถุนายน – พฤศจิกายน
  • รอบที่สอง ธันวาคม – พฤษภาคม

ข้อแนะนำในการเตรียมบทความและส่งบทความ :  http://arch.kku.ac.th/journal/?page_id=46 

ประกาศ
- แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารวิชาการฯ จากเดิม “วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็น “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI)” โดยจะเริ่มใช้ใน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560) เป็นต้นไป และยังคงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารเดิม (International Standard Serial Number)
- หากท่านส่งบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารฯ ผ่านระบบ Thaijo แล้วไม่ได้รับเมล์ตอบกลับว่าได้รับบทความแล้ว ขอให้ท่านแจ้งมาทางเมล์ journalarchkku@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 085 007 5876 เพื่อทางฝ่ายประสานงานบทความ ได้ดำเนินการต่อไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (Print ISSN: 2229-2683) (Online ISSN: 2408-1418) เป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จัดทำขึ้นตามความร่วมมือของคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวารสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ เช่น เคมี ก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล อุตสาหการ และสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
  2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
  3. เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคม โดยอาศัยหลักพุทธบูรณาการ

การพิจารณาคัดเลือกบทความ

      บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) ๒ ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)

กำหนดการเผยแพร่วารสาร   ปีละ ๓ ฉบับ

        ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน
        ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม
        ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation)

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1) เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์
2) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประสงค์รับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการ และธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (PRAE-WA KALASIN JOURNAL OF KALASIN UNIVERSITY)

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Prae-wa Kalasin journal of Kalasin university)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 6 ประเภท คือ  บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ  ทั้งนี้ บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ   ได้กำหนดการเผยแพร่ 3 ฉบับ ต่อปี  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2) เพื่อเป็นเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย

3)  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ฯ และเพื่อเป็นแหล่งในการเสนอผลงานวิจัย บทความ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคตะวันออก โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT-POLY Journal)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการทุกสาขาต่อสาธารณะ ซึ่งผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทพินิจหนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

View Journal | Current Issue | Register

101 - 150 of 302 Items