Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

ข่าวประกาศ!! เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" (7 ก.ย. 60) 

ศูนย์ TCI จะทำการปิดการใช้งานระบบ ThaiJo ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่ โดยระบบใหม่ (ThaiJo2) นี้จะยังคงใช้ URL เดิม คือ www.tci-thaijo.org และ ศูนย์ฯ จะเปิดใช้งานระบบ ThaiJo2 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)


faq2_200


ค้นหาวารสารตามตัวอักษร

--------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

วารสารสารสนเทศ (Journal of Information)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Information Science)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ  การพัฒนาชุมชน  และประวัติศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยเป็นของกรมสุขภาพจิต  ออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือน  มกราคม  พฤษภาคม  กันยายน  เพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ และเสนอข่าวทางสุขภาพจิตที่น่าสนใจทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

View Journal | Current Issue | Register

ปีที่ 61 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Bulletin (Thai Library Association)

วารสารห้องสมุด มีวัตถุ ศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ทดลองการค้นคว้า มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายนและกรกฎาคม - ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL)

วารสารหาดใหญ่วิชาการ (Hatyai Academic Journal)

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ จัดพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารอักษรศาสตร์ (Journal of Letters)

วารสารอักษรศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) และอาจมีวารสารฉบับพิเศษปีละไม่เกิน 1 เล่ม รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดีศึกษา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา คติชนวิทยา มานุษยวิทยา ศิลปการละคร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในสายมนุษยศาสตร์ โดยเป็นพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการ และเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

Journal of Letters is a semi-annual journal (January - June and July - December). It publishes high-quality academic articles in the field of the humanities in both regular and special issues. Special issues appear no more than once a year. Focus areas include language, linguistics, literary studies, history, philosophy, religious studies, folklore, anthropology, dramatic arts, library and information science, geography, and cultural studies. The Journal seeks to promote research in the humanities by providing a forum for discussion and exchange among researchers and a channel for publicizing academic works for the benefit of the general public.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ เทคโนโลยีทางการศึกษา อิสลามศึกษา การปกครอง การบริหารการศึกษา

2.เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน (Mekong-Salween Civilization Studies Journal)

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จัดทำโดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ด้านศิลปวัฒนธรรมในสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านชาติพันธุ์ ด้านประวัติศาสตร์-โบราณคดี ด้านปรัชญา-ศาสนา ด้านภาษา-วรรณกรรม ด้านศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้านสารสนเทศ-การสื่อสาร และด้านศิลปศึกษา จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) บทความทุกบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน

View Journal | Current Issue | Register

วิศวกรรมสาร มก. KASETSART ENGINEERING JOURNAL

วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใน ทางวิศวกรรม สาขาต่างๆ 2. เพื่อสิ่งเสริมให้นักวิชาการและนักวิจัยได้เสนอผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ 3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

View Journal | Current Issue | Register

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต (Kasem Bundit Engineering Journal)

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา  ผลงานวิชาการ  ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของอาจารย์  นักวิชาการอิสระและวิศวกรทั่วไป  และเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับสังคมภายนอกในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้เป็นฐานความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิศวกรรมต่อไป  โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ  2  ฉบับ  ออกเป็นราย 6 เดือน  (ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน  และ  กรกฎาคม-ธันวาคม) 

View Journal | Current Issue | Register

วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NARESUAN UNIVERSITY ENGINEERING JOURNAL)

วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NARESUAN UNIVERSITY ENGINEERING JOURNAL)

         วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรร ผลงานวิจัย  บทความวิชาการ  และบทความปริทรรศน์ที่มีคุณภาพโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ และทำการเผยแพร่เพื่อนำเสนอแนวคิด นวัตกรรม และผลงานวิจัยใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุและเคมี อีกทั้งยังรวมถึงงานวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในสาขาอื่นๆ

        The primary objective of the Naresuan University Engineering Journal (NUEJ) is to publish high-quality research articles presenting contemporary developments in theory, design, and applications in all areas of Engineering, Science, and Technology, including research in Civil and Environmental engineering, Mechanical engineering, Electrical and Computer engineering, Industrial, Chemical, and Material Engineering. NUEJ covers all multidisciplinary research in associated areas, such as Mechatronics, Energy, Industrial and Engineering Design, Manufacturing technology, Engineering management, and Medical engineering.

View Journal | Current Issue | Register

วิสัญญีสาร (Thai Journal of Anesthesiology)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร (Journal of Thai Rehabilitation Medicine)

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  เป็นวารสารที่มี peer review มีนโยบาย เผยแพร่งานวิจัย ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นิพนธ์ต้นฉบับ สิ่งประดิษฐ์วิจัยสิ่ง ประดิษฐ์รายงานผู้ป่วยและบทความวิชาการที่ผู้นิพนธ์เป็นสมาชิกของ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
อนึ่ง ผลงานที่ขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังส่งตีพิมพ์ที่อื่นใด กรณีงานวิจัยหรือ วิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่กระทำกับมนุษย์ผู้นิพนธ์ต้องส่งหนังสือยืนยันว่าโครงการวิจัยดังกล่าวได้ผ่านการรับรองทางจริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์แล้วและแนบมากับต้นฉบับด้วย

ตีพิมพ์ทุก 3 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน), (ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม), (ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

เวชบันทึกศิริราช

เป็นวารสารทีลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก จริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ทดลอง แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขในสาขาต่างๆ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal)

เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารเอเชียปริทัศน์

เอเชียปริทัศน์ (Journal of Asian Review)

เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางความคิดสำหรับนักวิจัย นักวิชาการคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากวงการต่างๆ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ เอเชียศึกษาในมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาละวัฒนธรรม ชาติพันธุ์และคติชนวิทยา ตลอดจนนำเสนอผลงาน ที่มีเนื้อหาเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดย บทความที่ได้รับการคัดเลือกและตีพิมพ์จะต้องผานการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)อย่างน้อย 2 ท่าน ทั้งนี้บทความหรื อบทวิจารณ์ต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความเห็นอิสระของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้อง สอดคล้องหรือเป็นนโยบาย จุดยืน ทัศนะ ตลอดจนวิธีคิดของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ซึ่งเป็นเจ้าของ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal)

Frequency : in every two months; on February, April, June, August, October and December. Policy is to encourage distribution of scientific information in medical and health sciences. It publishes seven types of article; medical innovation, original article, case report, review article, conference, symposium and letter to editor.

View Journal | Current Issue | Register

Songklanagaraind Medical Journal

สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind Medical Journal)

สงขลานครินทร์เวชสาร เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อเผยแพร่และเปิดโอกาสให้เสนอผลงานวิจัยและวิชาการ รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจ อันเป็นวิทยาการใหม่ ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป
กำหนดออก: ปีละ 6 เล่ม ในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์, มีนาคม – เมษายน, พฤษภาคม – มิถุนายน, กรกฎาคม – สิงหาคม, กันยายน – ตุลาคม และ พฤศจิกายน – ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The Golden Teak : Humanity and Social Science)

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรม เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (Walailak Abode of Culture Journal)

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีเป็นวิชาการในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม

วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม เป็นวารสารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความคิดใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม การออกแบบและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง อันเป็นการเสริมความเข้มแข็งแก่วงวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย เป็นวารสารวิชาการที่ผลิตโดยภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีเนื้อหน้ามุ่งเน้นทางด้านทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาคุณภาพจากกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Applied Economics Journal

Applied Economics Journal (2586-9124) is a peer-reviewed journal of the Center for Applied Economics Research (CAER), Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok. It was first published in 1994 as the “Kasetsart University Journal of Economics (0858-9291)”. The journal title has been changed to AEJ since vol.17 no.1 (June 2010). AEJ is indexed in CAB Abstracts, IDEAS/RePEc, ASEAN Citation Index (ACI) and TCI. Two issues are published a year, in June and December. All articles are open access. No submission fee and page charge.

View Journal | Current Issue | Register

Applied Environmental Research

Applied Environmental Research is a fully (double-blinded) peer-reviewed, interdisciplinary publication of original contributions on international environmental issues, a forum for exchange of academic experiences and research activities in the field of environmental science and technologies and environmental management.

AER covers a wide range of environmental disclipines. We seeks to publish papers that report results from original and novel studies related to the environment, climate change, and other interdisciplinary environmental issues. 

Currently known as : Applied Environmental Research (January 2014 - current)

Formerly known as : Journal of Environmental Research (2009 - December 2013)

ISSN : 2287-0741 (Print Version), 2287-075X (Electronic Version)

View Journal | Current Issue | Register

BU ACADEMIC REVIEW

BU Academic Review

วารสาร BU Academic Review เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ หรือในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Buddhachinaraj Medical Journal

Buddhachinaraj Medical Journal mission is to publish medical, medical education and public health articles reporting the results of original research, clinical studies, review articles, medical innovations, journal synopsis, conference papers, letters to the editor, question & answer and other appropriate articles.

พุทธชินราชเวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์ แพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุข ได้แก่      รายงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความปริทัศน์ นวัตกรรมทางการแพทย์ ย่อวารสาร บทความจากการประชุมจดหมายถึงบรรณาธิการ ถามตอบปัญหาและบทความประเภทอื่นที่เหมาะสม.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Chulalongkorn Business Review (จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์)

วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์เป็นวารสารทางด้านการบริหารธุรกิจที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอบทความคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฏีเพื่อที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University

วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี

ดำรงวิชาการเป็นวารสารวิชาการของคณะโบราณคดี ซึ่งเป็นวารสารประจำคณะฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา และภาษา ของคณาจารย์ นักวิชาการ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีกำหนด ออกปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือนของทุกปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) จัดพิมพ์จำนวน 500 เล่มต่อฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (ENGINEERING JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND)

Engineering Journal of Research and Development

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยละพัฒนา ดำเนินการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกสาขา ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (ประจำเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคม) มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 28 ปี

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับและระดับนานาชาติ
 2. เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย
  และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
 3. สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ
  ในวงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 4. เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต

 1. บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre) และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
 2. สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา เช่น

          - วิศวกรรมโยธา

          – วิศวกรรมไฟฟ้า 

          - วิศวกรรมเครื่องกล

          - วิศวกรรมอุตสาหการ

          - วิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม

          - วิศวกรรมวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี

          - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

          – วิศวกรรมยานยนต์

          – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

       3. บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ 

View Journal | Current Issue | Register

ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)

The ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY (ECTI-CIT) is published bi-annually by the Electrical Engineering/Electronics, Computer, Communications and Information Technology Association (ECTI). Contributed papers must be original that advance the state-of-the art and applications of Computer and Information Technology. Both theoretical contributions (including new techniques, concepts, and analyses) and practical contributions (including system experiments and prototypes, and new applications) are encouraged. The submitted manuscript must have been copyrighted, published, or submitted or accepted for publication elsewhere, except in a conference proceedings. The manuscript text should not contain any commercial references, such as company names, university names, trademarks, commercial acronyms, or part numbers.

Journal Abbreviation ECTI-CIT
ISSN 2286-9131
Language: English
Issues per year: 2 Issues
 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Environment and Natural Resources Journal

NEWS!

Since Thai – Journal Citation Index Center (TCI) is upgrading its previous ThaiJo system into the new version called ThaiJo2, the current system (URL: https://www.tci-thaijo.org) will have to be activated from 1-15 November 2017 in order to facilitate the data transfer to the new system that will resume its operation on Thursday, 16 November 2017. Consequently, during the upgrade period, the editorial board would like you to submit the manuscript via both the online submission system in ThaiJo and email: ennrjournal@gmail.com. We apologize for the inconvenience.

 

The Environment and Natural Resources Journal (Environ. Nat. Resource. J.) is a peer-reviewed and freely available online journal, published biannually by the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Thailand. The journal publishes the original research articles, short communications and review articles in all areas of environmental science and natural resource management with emphasis on Asia and Southeast Asia. All articles are considered for publication in this journal with the understanding that they must not be previously published in another journal or simultaneously submitted for publication elsewhere. The journal follows the double-blind peer review process to maintain the quality in the published articles. The submitted manuscripts are evaluated by at least two independent reviewers in the relevant fields and must be approved by the editorial board before being accepted for publication. Manuscripts should be submitted online via the website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/index.

Journal Abbreviation : Environ. Nat. Resour. J. 
ISSN 2408-2384 (online)
ISSN 1686-5456 (print)
Language: English
Volume per year: 2 Issues (January-June and July-December.)

View Journal | Current Issue | Register

Eye South East Asia

Aims and Scope

Eye South East Asia (EyeSEA) strives to promote the dissemination of regionally relevant academic publications and discourse in the field of Ophthalmology. The South East Asian population has a unique spectrum of eye diseases due to pathophysiologic, geographic, socioeconomic and cultural contexts – although often underrepresented in literature. EyeSEA supports the growing number of ophthalmic healthcare professionals in the region seeking to produce academic publications with the highest standards of ethical research, robust methodology and publication practice – from South East Asia to the world.

Accreditation

EyeSEA is a tier 1 journal in the Thai Citation Index Database, a part of the ASEAN citation Index - as listed in SCOPUS.

Publication Policy
Dates and Distribution:
Publication frequency is twice per year (once every 6 months)
· Issue 1:
January - June
Author Submission Deadline: 31st of March
· Issue 2:
July - December
Author Submission Deadline: 30th of September
· Each issue will contain a minimum of 5 articles
· All printed issues of EyeSEA will be made publically available for free in PDF format on the
journal website https://www.tci-thaijo.org/index.php/eyesea/index
· 100 copies will be distributed to each AECOM Foundation country member, to be distributed at
their own discretion to promote EyeSEA and attract more authors and readership.
Formatting:
· Page size B5 (JIS) (182 mm x 257 mm)
· Font: Times New Roman
· Size: Epigraphs, chapter titles and section titles: 14 points.
· Body of the thesis: 11 points, with single spacing or 1.5 spacing.
· Figure captions and footnotes: 10 points.


Open Access Policy
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely
available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Eye South East Asia does not charge a submission fee for authors, nor does it charge a subscription fee for
readers.


Review Policy
Eye South East Asia employs the Double Blinded Peer Review policy.*
Both the reviewer and author are anonymous
· Author anonymity prevents any reviewer bias, for example based on an author's country of origin
or previous controversial work.
· Articles written by prestigious or renowned authors are considered on the basis of the content of
their papers, rather than their reputation.
All manuscripts must have reviews conducted by a minimum of 2 reviewers.
Certain manuscripts may require a third reviewer at the editor's discretion in cases of difficulty finding the
most appropriate reviewers for the subject area in question.

Review window period

4 to 6 weeks. Allowing for 2 to 3 review processes, each 2 weeks in duration. Reviewers are kindly asked to submit their review within 14 days of the request. Adhering to the schedule if vital to our journal publishing on schedule. 

 

Principles for recruiting reviewers

Reviewers are recruited to review a manuscript based on their subspecialty and ideally, area of special interest and previous publications related to the same subject area. Our readers are recruited from a wide network of Ophthalmologists in the South East Asian region and the rest of the world. 

In cases where the editor cannot assign a reviewer in the area of expertise for a manuscript, external independent reviewers are recruited from an online biosemantics search engine  http://jane.biosemantics.org/index.php supported by the Observational Health Data Science and Informatics organisation. 

*Double blinded peer review policy description adapted from https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review 

 

Publication Process Summary

1. Authors submitt manuscript to EyeSEA website by deadline

2. Manuscript screened by Chief Editor and Managing Editor

Acceptance for peer review is based on:

 • Scientific value and relevance to aims and scope of EyeSEA
 • The formatting of Abstract and overall full text is appropriate to the type of article as per the EyeSEA author’s guidelines
 • Compliance of manuscript to ICMJE
 • Conflicts of interest based on ICMJE declaration form are clarified between author and editorial board
 • Turn it in plagiarism screening acceptable value and any discrepancies are clarified between author and editorial board

Decision made within 2 weeks after manuscript submission deadline.

Editorial board may request for authors to resubmit manuscripts to be reconsidered for acceptance for peer review

3. Manuscripts accepted for peer review are assigned to 2 reviewers by Managing Editor or Subspecialty Section Editor if appropriate.

4. Double-blinded peer reviews are given 2 weeks to complete review.

5. Review feedback are compiled and edited by Managing Editor or Subspecialty Section Editor as necessary and returned to author via the automated system on the TCI-THAIJO website of EyeSEA.

6. Author is given 2 weeks to make changes to the manuscript according to feedback.

Up to 3 cycles of this double-blinded peer review process, made through the automated system can be carried out prior to publishing (Steps 4- 6)

7. We require 3 weeks to publish hard copies of the journal for distribution. The final published versions of all articles will be made available online in PDF format in the ‘current’ section of the website.

 

 

Ethics, Transparency and Standards of Editorial and Publishing Practice

EyeSEA strives to uphold the highest standards of transparency and quality in editorial and publishing practice. As we are in the first tier of the Thai Citation Index and aspire to grow and become indexed in international databases such as Pubmed Central in the future. We constantly improve to uphold the standards cited by international organisations governing good practice of scholarly journals such as the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and the International Council of Medical Journal Ethics (ICMJE) and the Committee on Publication Ethics.

 

 

Plagiarism

It is the author’s responsibility to ensure that their submitted manuscripts to EyeSEA is not at risk of plagiarism.

In cases of lawsuits following plagiarism EyeSEA will assist in the prosecution of the case but will not be held accountable, it is the author that will be held accountable.

EyeSEA employs the definition of plagiarism as quoted by Committee on Publication Ethics (COPE) to be:“When somebody presents the work of others (data, words or theories) as if they were his/her own and without proper acknowledgment”. EyeSEA employs the use of turnitin.com as a screening tool for plagiarism, our account is sponsored by the Thammasat University Libraries. Our principles for the identification and management of plagiarism in manuscripts submitted to EyeSEA is based on the COPE guidelines available on their website.

Sources of Support

Eye South East Asia is supported by the Asean Economic Community Ophthalmology Meeting (AECOM) Foundation, a non-profit organisation and professional society for Ophthalmologists in South East Asia founded by Ophthalmologists of Thammasat University Faculty of Medicine in Thailand, in conjunction with Ophthalmologists from neighbouring countries. Founded in 2012, AECOM holds annual conferences throughout South East Asia for academic and cultural exchange.

AECOM Foundation

 

Journal History

Eye Southeast Asia (EyeSEA) was previously known as Thammasat Thai Journal of Ophthalmology (TTJO), a peer reviewed instituional journal in Ophthalmology published and supported by the Department of Ophthalmology of Thammasat University Faculty of Medicine. TTJO published 20 issues between June 2007 and December 2016, released bi-annually. With an editorial board consisting of Thammasat University Ophthalmologists and other distinguished Ophthalmologists in Thailand. 

With the recent transformation of TTJO to EyeSEA, this journal in Ophthalmology is published by Thammasat University Faculty of Medicine Department of Ophthalmology, in collaboration with an international board of editors from the ASEAN Economic Community Ophthalmology Meeting (AECOM). With the purpose of publishing and disseminating academic work in Ophthalmology produced by Ophthalmologists and allied healthcare professionals throughout the region. With a high quality of editing in addition to blinded external and peer reviews. 

 

***For more information regarding author's guidelines and publishing policies please refer to the 'About' tab on the top navigation bar of the webepage. 

 

 

 

 

 

View Journal | Current Issue | Register

Food and Applied Bioscience Journal

Food and Applied Bioscience Journal

.jpg_640_04
 
 
 
 
Food and Applied Bioscience Journal is the official publication of the Faculty of AgroIndustry, Chiang Mai University, Thailand.
The journal quarterly publishes peer-reviewed review article, research, short communication, notes and comments. The journal is devoted a platform for fundamental and applied research findings for researchers from universities, research institutions, and industries to publish quality original papers in all branches of food science and technology and applied bioscience. It aims to be a leading national and international journal for the multidisciplinary agro-industrial (food and non-food) research community. The journal is bilingual and welcome for both in English and Thai manuscripts.

Publication frequencyThree times a year
(1st issue January-April, 2nd issue May-August and 3rd issue September-December). 

View Journal | Current Issue | Register

Vol 9 No.1

Genomics and Genetics

       Genomics and Genetics (formerly Thai Journal of Genetics) is a peer reviewed international scientific journal of the Genetics Society of Thailand which publishes papers in the categories of review articles, research articles and short communications. Genomics and Genetics is an open access journal which aims to publishing of research in all area of genetics including agricultural genetics, biochemistry, bioinformatics, cytogenetics, evolutionary genetics, genomics, human genetics, microbial genetics, molecular biology, population genetics, forensic genetics and system biology. Genomics and Genetics covers original, previously unpublished research regarding any theories and practices in genetic disciplines. Manuscripts considered in conformity with the scope of the journal, judged by the Editor in conjunction with the Editorial Board, are reviewed by the Associate Editors and two or more external reviewers. Acceptance by the Editor is based on the quality of the work as substantial contribution to the field and on the overall presentation of the manuscript.

       Genomics and Genetics published every four months (April, August, and December).

       Genomics and Genetics is indexed by Thailand Citation Index (TCI) group 1.

       Genomics and Genetics follows an Open-Access policy. Articles are made available in full content at https://www.tci-thaijo.org/index.php/gst/index. Back issues dating to 2008 are available through this site.

The official abbreviation for Genomics and Genetics is Genomics Genet.

Editor-in-Chief: Arinthip Thamchaipenet

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

HRD Journal

HRD Journal promotes aspects of practices and research that explore issues of individual, group and organizational learning and performance, wherever they might be located. HRD Journal is an academic journal for scholars of human resource development and related disciplines.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems

วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์เป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-กันยายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเรื่องที่จะลงตีพิมพ์ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรง คุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่านต่อบทความ

View Journal | Current Issue | Register

International Journal of Behavioral Science

About the IJBS-

The Behavioral Science Research Institute (BSRI), Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, has published the International Journal of Behavioral Science (IJBS) since 2006.

 1. IJBS is an international journal that publishes original research papers, academic articles, and book reviews in the discipline of Behavioral Science (only in English language).
 2. IJBS is an open access journal.
 3. IJBS follows the double blind peer review for all the submissions to the journal.
 4. IJBS publishes two issues per year: in the months of January and July of each year.
 5. IJBS is indexed in national database (TCI, tier 1) and international database (ACI, EBSCO, ESCI) for journals.
Read more about the IJBS::
[Aim and Scope] 
[Editorial Board (2018-2019)]
[IJBS Publication Ethics and Malpractice Statement ]
[Call for Papers] 
[Instructions to Authors ]
[Sample of Format Paper for IJBS]

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

International Journal of Child Development and Mental Health

The main aim of the journal is to encourage scholars, health providers, and child development and mental health specialists to publish scholarly articles that include original and review articles, case studies, case reports, miscellany and systemic reviews related to child development and mental health. The Journal is published twice a year in August-January and February-July by Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand.

View Journal | Current Issue | Register

International Journal of Renewable Energy

International Journal of Renewable Energy

The purposes of the journal are to disseminate articles relating to renewable energy, written by the professors and scholars of educational institutes, research institutes and other organizations. It encourages and supports the exchange of renewable energy academic information, in order to develop renewable energy technology for concrete use. The quality research papers are solicited in. The Journal also carries reviews on important development areas and these may either be submitted in the normal way or invited by the editors.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University วารสารการบริหารและพัฒนา

จัดทำโดยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Architectural/Planning Research and Studies

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การผังเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภูมิสถาปัตยกรรม และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Associated Medical Sciences

Journal of Associated Medical Sciences was established since 1968. For 47 years that we published before changing to electronic issues in the year 2015 with free access.

 • 1968-2016 As the Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences - วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่; Vol.1, No.1 - Vol.49, No.3
 • 2017, the Journal of Associated Medical Sciences; Vol.50, No.1 and forward.

Focus and scope 
The Journal of Associated Medical Sciences  is the official peer-reviewed journal of the Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University. Manuscripts (original articles, general articles, short technical reports, notes, and letter to editor) in areas of Medical Technology, Physical Therapy, Occupational Therapy, Radiologic Technology, communication disorders and related fields are welcomed. Journal of Associated Medical Sciences is published-online 3 issues a year in January, May and September.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

1. เผยแพร่ความรู้ทางพยาบาลศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการพยาบาล การศึกษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมให้บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้่องได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ISSN 0857-7929

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Communication Arts (วารสารนิเทศศาสตร์)

วารสารนิเทศศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Education Studies วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารครุศาสตร์ (ISBN 0859-8835) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 บทความ และต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความต่ามความเหมาะสม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Educational Administration Burapha University (วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)

"The published articles cover education administration research, articles relating to new ideas in education, administration management, and management styles. The publications are of interest to Directors, school administrators and education management personnel. Article authors range from University Thesis students to Administrators, Professional Educators, as well as Professionals in other fields of study." The Journal of Educational Administration, Burapha University publishes 2 issues per year; one issue covering the months of April-September and the 2nd issue covering the months of October-March.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of English Studies

Journal of English Studies is a peer-reviewed journal published annually in June by the Department of English and Linguistics, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. The journal provides a forum for those interested in new ideas in all aspects of English language studies.  We welcome original manuscripts and reviews in, Intercultural Communication, Literary and Cultural Studies, Translation, English as a Foreign, Second or International Language, World Englishes, English for Specific Purposes and other related fields.In particular, we welcome papers that focus on the role of English and English studies in Thailand and Asia.

View Journal | Current Issue | Register

Journal Cover Picture

Journal of Fisheries and Environment

Journal of Fisheries and Environment is published by Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Thailand. The Journal publishes peer-reviewed research, including original research article, short communication and reviews only in English. The Journal published both national and international research on all of the disciplines of fisheries, aquatic sciences, and environment including fishery management, fishery biology, fishery products, aquaculture and marine science. Journal of Fisheries and Environment is issued three times per year (January - April, May - August, September - December). We welcome articles from researchers worldwide. The Journal is accepted to be in Asean Citation Index (ACI) database and in TCI-Group 1 by Thai Journal Citation Index Center.

View Journal | Current Issue | Register

JOURNAL OF HEALTH RESEARCH

Journal of Health Research

The Journal of Health Research (J Health Res) is a peer-reviewed, open-access journal published by the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.  J Health Res is dedicated to publishing valid research from different areas of public health, such as determinants of illness, benefits of health-related interventions, quality of life, health systems and services development, and environmental health.  We especially welcome manuscripts on Asian themes, e.g., Asian culture-based public health interventions, diseases that impose especially heavy burdens in Asian populations, and Asian traditional medicine, to which valid and accepted scientific methodology has been applied.

View Journal | Current Issue | Register

201 - 250 of 302 Items