Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

ข่าวประกาศ!! เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" (7 ก.ย. 60) 

ศูนย์ TCI จะทำการปิดการใช้งานระบบ ThaiJo ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่ โดยระบบใหม่ (ThaiJo2) นี้จะยังคงใช้ URL เดิม คือ www.tci-thaijo.org และ ศูนย์ฯ จะเปิดใช้งานระบบ ThaiJo2 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)


faq2_200


ค้นหาวารสารตามตัวอักษร

--------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Page Header Logo

JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of HR intelligence

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Hematology and Transfusion Medicine (วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต)

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต เป็นวารสารทางการของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการโลหิตห่งชาติ สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางโลหิตวิทยา และเวชศาสตร์บริการโลหิต พัฒนางานเขียนของนักวิจัย เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารทางวิชาการของทั้งสององค์กร

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม

กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Mekong Societies (วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง)

The Journal of Mekong Societies has been published by Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP), Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand, since 2004. The Journal is indexed by the Thai Journal Citation Index Center (TCI), ASEAN Citation Index (ACI) and Google Scholar. It has been ranked among Thailand's top five journals in the humanities and social sciences by the Thailand's Research Fund since 2011, and among the first tier of journals in the humanties and social sciences by TCI since 2012 until 2019.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Nursing Science (วารสารพยาบาลศาสตร์)

The Journal of Nursing Science (J Nurs Sci) is the peer-reviewed journal of Faculty of Nursing, Mahidol University. The Journal aims at serving as a forum for exchanging ideas, experience, and knowledge relevant to nursing and health care with potential to advance knowledge for practice, education, management or policy. The Journal publishes original research articles, review articles, articles on methodological issues and ethical dilemmas, commentaries on previous articles published in the Journal, and clinical studies in all areas of nursing. Either Thai or English is accepted as the language of writing.

View Journal | Current Issue | Register

JPSS

Journal of Population and Social Studies [JPSS]

JPSS welcomes contributions from the fields of demography, population studies and other related disciplines including health sciences, sociology, anthropology, population economics, population geography, human ecology, political science, statistics, and methodological issues. Priority is given to original research articles, research reports, review articles and book reviews that are of interest to the academic community, policy-makers and practitioners.

JPSS is now an online journal. There is no charge for publication.

ONLINE  ISSN: 2465-4418

www.jpss.mahidol.ac.th

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Public and Private Management (วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)

The Journal of Public and Private Management publishes peer-reviewed scholarly articles and book/article reviews on public-private management.  The journal is produced by the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (GSPA-NIDA). The Journal is bi-annual (June and December) and published article in English and Thai. The Thai Journal Citation Index Centre (TCI) rank the Journal of Public and Private Management tier 1. The Journal of Public and Private Management is also listed in the ASEAN Citation Index (ACI).

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Public Health and Development | วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป

Impact factor: 0.114 in the year 2014

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Sports Science and Technology Volum 15 No.2

Journal of Sports Science and Technology;วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

journal of the Sports Science and Technology

Frequency: 2 issues per year

Language: Thai and English
Free online access

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of the Medical Technologist Association of Thailand

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of the Psychiatric Association of Thailand

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวารสารของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมวิทยาการ การค้นคว้า และเป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข่าวสารทางวิชาการในวงการจิตเวชศาสตร์ ของประเทศไทย

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Urban Culture Research

The Faculty of Fine and Applied Arts at Chulalongkorn University and the Urban Research Plaza of Osaka City University is pleased to offer this peer-reviewed Journal of Urban Culture Research (JUCR) since 2010.

JUCR is intended to address topics that, while focused on research and knowledge of fine and applied arts, also offer readers relevant theoretical discussions and act as a catalyst for expanding the knowledge-base in specific areas of creative expression related to urban culture.

This journal aims at bringing together researchers and cultural practitioners to identify and share innovative and creative experiences in establishing sustainable and vibrant communities. See our Call for Papers under Announcements. We are transitioning to this Open Journal System while our original website remains at JUCR. Information on our international forum on urban culture (held since 2001) can be found at URP.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

KASEM BUNDIT JOURNAL (วารสารเกษมบัณฑิต)

จัดพิมพ์เป็นราย 6 เดือน ได้แก่ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี เป็นเวลา 15 ปีมาแล้ว และเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยาการและเทคนิคใหม่ ๆ อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพในการสร้างผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า การวิจัยและบริการทางวิชาการในทุกสาขาวิชา

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology

The KMUTNB: IJAST, through full research papers and compact reviews, covers all applications of science and technology. The journal bridges the crucial gap between basic research and patenting of an invention, targeting a broad audience of academic and industrial researchers, as well as the increasingly important world of scientists and engineers at start-up companies. The journal provides a forum for scientists and engineers, physicists, and chemists to communicate on the most important topics in the field of:

• Technology (Engineering): Production Engineering, Mechanical Engineering, Automotive Engineering, Aerospace Engineering, Electrical Engineering, Communication Engineering, Computer Engineering, Control Engineering, Chemical Engineering, Industrial Engineering, Biomedical Engineering, Civil Engineering and etc.

• Applied Science: Natural Sciences, Social Sciences, Physics, Mathematics/Statistics, Energy, Agro/Food, Materials, Information Technology, Agricultural Sciences and etc.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Engineering and Applied Science Research

Engineering and Applied Science Research (EASR), formerly known as KKU Engineering Journal (1974-2016), is a peer-reviewed open-access journal. The journal title has been changed since January 2017 (Vo.44 No.1 January-March 2017) to get more attentions from international readers and authors. The journal aims to publish high quality research works related to engineering and applied science disciplines.  

Indexed in:

aci-logo-v4_135

images_200

google_scholar_logo_2015_148

download_160

Journal Abbreviation  Eng Appl Sci Res
ISSN 2539-6161 (Print)
ISSN 2539-6218 (Online)
Start year: 1974
Language: English (since Vol.42 No.3, 2015)
Publication fee: free of charge 
Issues per year: 4 Issues
Thai-Impact factor 2016: 0.074

Focus and Scope

The journal accepts English manuscripts of original research, short communication, technical, and review articles in the fields of engineering, technology and applied science, which have never been published elsewhere. Research areas covered by the journal include, 

-     Civil Engineering-    Physical Science
-     Electrical Engineering-    Applied Mathematics
-     Agricultural Engineering-    Industrial Research
-     Industrial Engineering-    Agroindustry
-     Mechanical Engineering-    Energy
-     Environmental Engineering        -    Environment and Natural Resources
-     Chemical Engineering-    Applied Chemistry
-     Computer Engineering -    Computer Science

View Journal | Current Issue | Register

Asia-Pacific Journal of Science and Technology

Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST) formerly known as KKU Research Journal is an open-access peer-reviewed journal published by the Research and Technology Transfer Affairs Division of Khon Kaen University. The journal title has been changed since volume 21, issue 4, October-December 2016 in order to attract more international readers and authors. The journal is devoted to life science and technology research fields, whereas research work obtained from the integration of both fields is most welcome. It is primarily aimed at publicising and promoting research work from the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and other Asian countries. It is also expected to contribute to raising the standards of ASEAN post-graduate studies, as in most of the ASEAN countries including Thailand, publication of research work in post-graduate theses/dissertations and in high quality journals is compulsory. The journal employs a double-blinded review process in which authors and reviewers are anonymous to each other throughout the process.  

View Journal | Current Issue | Register

KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

LEARN Journal

The peer-reviewed LEARN Journal is aimed at (1) publishing research articles in foreign language learning and teaching studies as well as various fields of linguistics; (2) encouraging graduate students and academics in the aforementioned fields to share new insights and discoveries based on their theses, dissertations, or research studies; and (3) strengthening the collaboration and networking among academics and researchers worldwide.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Modern Management Journal

วารสารการจัดการสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ ความรู้ ความคิดทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

NIDA Case Research Journal

NIDA Case Research Journal’s main objective is to publish high quality, peer-reviewed, previously unpublished case studies -- preferred but not required to be in the context of Thailand and should be archival or field based research.   The main theme of case studies published in NIDA Case Research Journal relates to development administration.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

NIDA Development Journal: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

     วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการที่มีคุณภาพสูง ผ่านการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและมีความทันสมัย การตีพิมพ์เปิดรับบทความพิจารณาทางด้านนโยบาย การบริหาร และการพัฒนา กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ยินดีรับพิจารณาผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ

     The NIDA Development Journal (NDJ) publishes manuscripts that describe or synthesize research of direct relevance to development administration. Its main objective is to publish high quality, peer-reviewed papers using at least two referees that have not previously been published and that reflect the latest research in the area of policy, administration and development. The editors welcome a wide range of academic papers, including research articles, review articles, and book reviews.

View Journal | Current Issue | Register

cover issue 24

NIDA Journal of Language and Communication

วารสาร NIDA Journal of Language and Communication เป็นวารสารที่มีผู้ประเมินบทความ (peer review) ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษาการค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในศาสตร์ของภาษา การสื่อสาร และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารภาษาและการสื่อสารฉบับภาษาไทยเป็นเวทีหนึ่ง สำหรับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อต่อยอดชุดความรู้ ให้แก่บุคคลากรในวงวิชาการ ทั้ง ครู อาจารย์ และนักวิชาการภายในประเทศ และนานาชาติ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Online Journal of Education วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (ISSN 1905-4491) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

View Journal | Current Issue | Register

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

This journal belongs to Thailand Nursing and Midwifery Council. It is an English language, refereed (double blind peer reviewed), quarterly publication for nursing research which publish research, literature reviews, policy or concept analysis papers.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences

วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences เป็นวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.)

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences is a peer-reviewed journal of Pibulsongkram Rajabhat University. The published articles cover science and technology, education, humanities and social sciences. The journal is indexed in TCI Group1. Two issues are published a year (January-June and July-December).

View Journal | Current Issue | Register

Ramathibodi Medical Journal

Ramathibodi Medical Journal publishs article on clinical and laboratory medicine, health care policy and economics, medical education and ethics, and related topics. We welcomes submissions from authors worldwide.

View Journal | Current Issue | Register

Vol.7/2014

RIAN THAI : International Journal of Thai Studies

The objective of this journal is to serve as a platform for international scholars working in the field of Thai and Tai Studies.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

SDU Research Journal Humanities and Social Sciences

วารสารวิจัย มสด. เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

SDU Research Journal Sciences and Technology (วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการและแนะนำหนังสือ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts

Silpakorn University Jounal of Social Science, Humanities, and Arts is published in April August and December by Silpakorn University. the journal features articles and research notes/articles in the fields of Art and design and the Socail Sciences and Humanities. Its aim is to encourage and dissemonate scholarly contributions by the University’s faculty members and researchers. Well researched, innovative works by other scholars are welcome. A review committee consisting of academic experts in the relevant fields will screen all manuscripts, and the editorial board reserves the right to recommend revision/alteration, if necessary, before their final acceptance for publication.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Silpakorn University Science and Technology Journal

All articles submitted for publication will be evaluated by a group of distinguished reviewers. The editorial board claims no responsibility for the contents or opinion expressed by the authors of individual article.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Siriraj Medical Journal

Aim and Scope of the Siriraj Medical Journal

Siriraj Medical Journal (SMJ) aims to promote communication among researchers in health sciences. It is published bimonthly and accepts the manuscripts in the forms of the original article, case report and review article. It is academically double-blinded peer-reviewed and designed for all physicians, researchers, and health personnel, regardless of their specialties.

SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL
is listed as a journal following the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URM) by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) since 9 July 2010 [http://www.icmje.org/journals.html].

Frequency:
Bimonthly, 6 issues a year (Jan-Feb, Mar-Apr, May-Jun, Jul-Aug, Sep-Oct and Nov-Dec) and distributed by the end of the last month of that issue.

Language:
English

Type of Paper:
Original article, Case report, Review article, Letter to editor

Peer Review Process: 
Siriraj Medical Journal peer reviews all the material based on relevancy, appropriate methodology, and valid and reliable data by journal editors or the journal’s editorial board. Generally, a minimum of 2 double-blinded peer reviewers are chosen for the peer review and typically review processes will be complete within 2-3 weeks.

Free Access:
Online

URL:
www.smj.si.mahidol.ac.th

E-mail:
sijournal@mahidol.ac.th

Publication:
 Official journal of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand.  

Address:
SiMR Bldg., 2nd Fl., Room No.207, Siriraj Hospital, Bangkok 10700, Thailand.

Tel.
02-419-2884 

ISSN:
0125-152X

2015 Thai Journal Impact Factors
= 0.027

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS

The Southeast Asian Journal of Economics (SAJE) is the successor of the Chulalongkorn Journal of Economics, a leading economic journal in Thailand established in 1972 and published in English since 1995. The SAJE aims to create a forum to address the many challenges of economic and social development among the nations comprising Southeast Asia. The focus of the SAJE is to disseminate theoretical, empirical, and experimental economic articles.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

SNRU Journal of Science and Technology

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Forest Bulletin (Botany)

Thai Forest Bulletin (Botany) - here referred to as TFB (Botany) - was first published in 1954 by the Royal Forest Department, under the leadership of its first editor Prof. Dr. Tem Smitinand. In 2002, the journal was published by the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation with Prof. Dr. Thawatchai Santisuk as editor, supported by editorial board members from several prominent herbaria in Europe. At present, the TFB (Botany) is published by the Forest Herbarium in Bangkok, with Dr. Rachun Pooma and Dr. Tim Utteridge as editors. The journal is published once a year, usually in September-December with the manuscript no submission deadline, and articles are published in English. All manuscripts are peer reviewed by international scientists and edited by native English language speakers on the editorial board before acceptance and publication. TFB (Botany) will become both printed and electronic journal starting with volume 44 (2016), and through the TFB (Botany) Archive, every article published since 1954 is available and completely searchable online.

ISSN : 0495-3843 (print), 2465-423x (electronic)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology

Aim and Scope of the Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology (Official journal of the Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists (RTCOG)

Thai Journal Obstetrics and Gynaecology is the official journal of The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists. This is a double-blind peer-reviewed journal aiming to promote academic knowledge and provide a forum for publication in Obstetrics and Gynecology. Manuscripts submitted to Thai Journal Obstetrics and Gynaecology will be accepted on the understanding that the author must not have previously submitted the paper to another journal or have published the material elsewhere.

Type of Paper: Original article, Case report, Meta-analysis, Review article, Letter to editor
Specialty of Paper: General obstetrics, General gynaecology, Reproductive medicine, Maternal-fetal medicine, Gynaecologic oncology 
Frequency: 4 issues per year (January-March, April-June, July-September, October-December) 
Language: Fulltext in English, Abstract both in Thai and English 
Thai-Journal Impact Factor: 0.072 average since 2013-2015 
Free Access: online

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Journal of Public Administration (วารสารรัฐประศาสนศาสตร์)

The Thai Journal of Public Administration publishes peer-reviewed scholarly articles and book/article reviews on public administration. The journal is produced by the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (GSPA-NIDA). The Journal is bi-annual (June and December) and published articles in English and Thai. The Thai Journal Citation Index Centre (TCI) rank the Thai Journal of Public Administration tier 1. The Thai Journal of Public Administration is also listed in the ASEAN Citation Index (ACI)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Journal of Science and Technology

เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Thai Society of Agricultural Engineering Journal

The Thai Society of Agricultural Engineering Journal (TSAEJ) is the official scientific journal published by the Thai Society of Agricultural Engineering. Aiming at advancing novel knowledge, innovation and technology in agricultural and biological engineering, TSAEJ publishes original research papers, review papers, and research notes in engineering and the physical sciences that applied for sustainable development of agricultural and food production.

View Journal | Current Issue | Register

Thailand Statistician

The main objective of Thailand Statistician is to encourage research in statistics and related fields in order to support the need for new knowledge and techniques as called upon by other subject matters. This journal is devoted to publication of original research papers, expository research and survey articles, and short research notes in pure and applied statistics, and other related fields.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Science & Technology Asia

Science & Technology Asia, first published in 1996, is a peer-reviewed, open access journal containing original research articles, review articles, and short communications in the fields associated with science and technology. TIJSAT welcomes contributions in the following fields:

1. Biological sciences such as biology, zoology, botany, genetics, agriculture, ecology.

2. Engineering such as electrical engineering, chemical engineering, civil engineering, environmental engineering, computer engineering; and information technology.

3. Health sciences such as medicine, dentistry, veterinary, pharmacy, physical therapy, nursing, public health.

4. Physical sciences such as chemistry, physics, mathematics, statistics.

The journal is published 4 issues per year No.1 January-March, No.2 April-June, No.3 July-September and No.4 October-December.

Thammasat International Journal of Science and Technology is currently indexed in both national and international electronic/online databases, namely, Thai-Journal Citation Index (TCI) Tier 1, Thai Journals Online (ThaiJO), ASEAN Citation Index (ACI), Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB).

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thammasat Medical Journal

      วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม) เผยแพร่ในเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เผยแพร่ในเดือนกันยายน และฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) เผยแพร่ในเดือนธันวาคม

      Thammasat Medical Journal is a publication for dissemination of research and knowledge about medical sciences, applied Thai traditional medicine, public health, and multidisciplinary in health sciences. It is published quarterly: Number 1 (January - March) published in March, Number 2 (April - June) published in June, Number 3 (July - September) published in September and Number 4 (October - December) published in December. It is a peer reviewed journal.

View Journal | Current Issue | Register

Thammasat Review

 The Thammasat Review is a peered-reviewed journal devoted to social sciences and humanities. The purpose of this journal is to provide a forum for academics to present their viewpoints and findings of their research in those fields including politics, economics, law, sociology, anthropology, mass communication, fine and applied arts, etc. The journal is published two volumes per annum (June and December) with support from Thammasat University, however the opinions expressed are those of the authors. 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

International Journal of East Asian Studies

วารสารระดับนานาชาติที่จะเป็นเวทีให้กับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์หรือสหวิทยาการ วารสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกแง่มุม และเพื่อสร้างเครือข่ายให้กับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ นักวารสารศาสตร์ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบธุรกิจ ที่จะนำเสนอมุมมองในวงกว้าง โดยต้นฉบับบทความวิจัยทั้งหมดจะได้รับการตรวจประเมิน (peer review) โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับสากล

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

The Journal of Tropical Medicine and Parasitology

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

The Thai Journal of Veterinary Medicine

The Thai Journal of Veterinary Medicine publishes articles reporting interdisciplinary investigations concerning veterinary and animal sciences, at all levels of resolution, from basic to clinical, molecular to behavioral, and opinions that are of general interest to the broad community of veterinarians and biological scientists. Clinical or pathological investigations, protocols and reviews will also be considered for publication if they provide significant insight into the structure or function, the pathophysiology of a disease, or its treatment.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thoughts

Thoughts is a semi-annual journal (January - June and July - December) that publishes high-quality academic articles in the field of English language, literature and translation. The Journal seeks to promote research in the area of English language, literature and translation by providing a forum for discussion and exchange among researchers and a channel for publicizing academic works for the benefit of the general public.

Thoughts welcomes contributions in the form of research articles, non-research academic articles, review articles, and book reviews in English. Submission can be made throughout the year. 

  • ISSN : 1513-1025 (Print Only) until December 2016
  • ISSN : 2586-906x (Online Only) from January 2017 onwards

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Vajira Medical Journal (วชิรเวชสาร)

Vajira Medical Journal (Vajira Med J) is the official medical journal of the Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University. The journal was established in 1957 and, since then, has been regularly published 3 issues per year (January-April, May-August, and September-December). The aim is to provide medical knowledge, medical education, and other biomedical sciences information in various types of publications: original article, case report, and review article. 

A Key focus of Vajira Med J is on basic and clinical science in urban medicine, including but not limited to epidemiology, etiology, pathogenesis, diagnosis and management for a better health of urban population.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University

          วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่อไป

          The Journal of the Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University has the objective of encouraging and supporting faculty members, scholars, graduate students, and the general public not only to disseminate academic work and research studies but also to exchange knowledge, academic opinions, and research findings in the fields of science and technology for the benefit of educational development in their respective disciplines.

View Journal | Current Issue | Register

251 - 300 of 302 Items