Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

ข่าวประกาศ!! เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" (7 ก.ย. 60) 

ศูนย์ TCI จะทำการปิดการใช้งานระบบ ThaiJo ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่ โดยระบบใหม่ (ThaiJo2) นี้จะยังคงใช้ URL เดิม คือ www.tci-thaijo.org และ ศูนย์ฯ จะเปิดใช้งานระบบ ThaiJo2 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)


faq2_200


ค้นหาวารสารตามตัวอักษร

--------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Page Header Logo

Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences

Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences is a peer-reviewed journal published by Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Thailand. The Journal publishes original articles and review articles addressing topics in Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, Medical Sciences, Health Sciences and Multidisciplinary Healthcare Sciences. Two issues are published per year.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Forest Bulletin (Botany)

Thai Forest Bulletin (Botany) - here referred to as TFB (Botany) - was first published in 1954 by the Royal Forest Department, under the leadership of its first editor Prof. Dr. Tem Smitinand. In 2002, the journal was published by the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation with Prof. Dr. Thawatchai Santisuk as editor, supported by editorial board members from several prominent herbaria in Europe. At present, the TFB (Botany) is published by the Forest Herbarium in Bangkok, with Dr. Rachun Pooma and Dr. Tim Utteridge as editors. The journal is published once a year, usually in September-December with the manuscript no submission deadline, and articles are published in English. All manuscripts are peer reviewed by international scientists and edited by native English language speakers on the editorial board before acceptance and publication. TFB (Botany) will become both printed and electronic journal starting with volume 44 (2016), and through the TFB (Botany) Archive, every article published since 1954 is available and completely searchable online.

ISSN : 0495-3843 (print), 2465-423x (electronic)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology

Aim and Scope of the Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology (Official journal of the Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists (RTCOG)

Thai Journal Obstetrics and Gynaecology is the official journal of The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists. This is a double-blind peer-reviewed journal aiming to promote academic knowledge and provide a forum for publication in Obstetrics and Gynecology. Manuscripts submitted to Thai Journal Obstetrics and Gynaecology will be accepted on the understanding that the author must not have previously submitted the paper to another journal or have published the material elsewhere.

Type of Paper: Original article, Case report, Meta-analysis, Review article, Letter to editor
Specialty of Paper: General obstetrics, General gynaecology, Reproductive medicine, Maternal-fetal medicine, Gynaecologic oncology 
Frequency: 4 issues per year (January-March, April-June, July-September, October-December) 
Language: Fulltext in English, Abstract both in Thai and English 
Thai-Journal Impact Factor: 0.072 average since 2013-2015 
Free Access: online

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Journal of Public Administration (วารสารรัฐประศาสนศาสตร์)

The Thai Journal of Public Administration publishes peer-reviewed scholarly articles and book/article reviews on public administration. The journal is produced by the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (GSPA-NIDA). The Journal is bi-annual (June and December) and published articles in English and Thai. The Thai Journal Citation Index Centre (TCI) rank the Thai Journal of Public Administration tier 1. The Thai Journal of Public Administration is also listed in the ASEAN Citation Index (ACI)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Journal of Science and Technology

เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Thai Society of Agricultural Engineering Journal

The Thai Society of Agricultural Engineering Journal (TSAEJ) is the official scientific journal published by the Thai Society of Agricultural Engineering. Aiming at advancing novel knowledge, innovation and technology in agricultural and biological engineering, TSAEJ publishes original research papers, review papers, and research notes in engineering and the physical sciences that applied for sustainable development of agricultural and food production.

View Journal | Current Issue | Register

Thailand Statistician

The main objective of Thailand Statistician is to encourage research in statistics and related fields in order to support the need for new knowledge and techniques as called upon by other subject matters. This journal is devoted to publication of original research papers, expository research and survey articles, and short research notes in pure and applied statistics, and other related fields.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thammasat Medical Journal

      วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม) เผยแพร่ในเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เผยแพร่ในเดือนกันยายน และฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) เผยแพร่ในเดือนธันวาคม

      Thammasat Medical Journal is a publication for dissemination of research and knowledge about medical sciences, applied Thai traditional medicine, public health, and multidisciplinary in health sciences. It is published quarterly: Number 1 (January - March) published in March, Number 2 (April - June) published in June, Number 3 (July - September) published in September and Number 4 (October - December) published in December. It is a peer reviewed journal.

View Journal | Current Issue | Register

Thammasat Review

 The Thammasat Review is a peered-reviewed journal devoted to social sciences and humanities. The purpose of this journal is to provide a forum for academics to present their viewpoints and findings of their research in those fields including politics, economics, law, sociology, anthropology, mass communication, fine and applied arts, etc. The journal is published two volumes per annum (June and December) with support from Thammasat University, however the opinions expressed are those of the authors. 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

The Journal of Tropical Medicine and Parasitology

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

The Thai Journal of Veterinary Medicine

The Thai Journal of Veterinary Medicine publishes articles reporting interdisciplinary investigations concerning veterinary and animal sciences, at all levels of resolution, from basic to clinical, molecular to behavioral, and opinions that are of general interest to the broad community of veterinarians and biological scientists. Clinical or pathological investigations, protocols and reviews will also be considered for publication if they provide significant insight into the structure or function, the pathophysiology of a disease, or its treatment.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thoughts

Thoughts is a semi-annual journal (January - June and July - December) that publishes high-quality academic articles in the field of English language, literature and translation. The Journal seeks to promote research in the area of English language, literature and translation by providing a forum for discussion and exchange among researchers and a channel for publicizing academic works for the benefit of the general public.

Thoughts welcomes contributions in the form of research articles, non-research academic articles, review articles, and book reviews in English. Submission can be made throughout the year. 

  • ISSN : 1513-1025 (Print Only) until December 2016
  • ISSN : 2586-906x (Online Only) from January 2017 onwards

View Journal | Current Issue | Register

1 - 12 of 12 Items