Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)


faq2_200


วารสารเข้าสู่ระบบใหม่ (New Journals): มีนาคม 2560

» วารสารนักบริหาร (Executive Journal)

» BU Academic Review

» วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ (Journal of Social Academic)

» วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL LOEI RAJABHAT UNIVERSITY)


ค้นหาวารสารตามตัวอักษร

--------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Education Naresuan University)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารระดับชาติที่นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ โดยเน้นด้านบริหารและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)จากในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ KASETSART EDUCATIONAL REVIEW

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (Kasetsart Educational Review)

วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ นิสิต คณาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรื่องที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ ผลงานวิชาการที่รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ มีคุณลักษณะต่อไปนี้ บทความ บทความวิจัย บทความ ปริทัศน์ และบทพินิจหนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และ ไม่อยู่ ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

View Journal | Current Issue | Register

Vol.33 No.3 2016

วารสารศูนย์การศึกษาแพทย์ศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า (The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education)

วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ บทความวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความฟื้นวิชา และบทความที่น่าสนใจทางการแพทย์ การสาธารณสุข และแพทยศาสตร์ศึกษา บทความทุกบทความจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ อย่างน้อย 2 ท่าน และบทความทุกบทความจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จึงจะสามารถลงตีพิมพ์ในวารสารได้ บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ของวารสารอื่น

ปัจจุบันวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) กลุ่มที่ 1 กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 039-328-155 อีเมล์: ppkjournal@hotmail.com

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Economics Chiang Mai University)

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการทางเศรษฐศาสตร์และเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้า โดยบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วารสารรับผลงานทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ (Original) ในรูปบทความวิจัย บทความเชิงวิชาการ บทความวิชาการปริทรรศน์ (Review articles) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) โดยวารสารเคร่งครัดในเรื่องผลงานวิชาการที่เป็นต้นฉบับ และไม่ใช่ผลงานที่คัดลอก (Plagiarism)

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ตีพิมพ์ มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ตีพิมพ์ ธันวาคม

 มีการเผยแพร่ในรูปเล่มสำหรับจัดส่งให้ผู้สนใจ ห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจและในรูปแบบ Electronic เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE

 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (Economics and Public Policy Journal)

กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะให้กว้างขวางมากขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 (ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2559) มีการจัดทำวารสารปีละ 2 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities)

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นวารสาร วิชาการอิเล็กทรอนิกส์ราย 3 เดือน (4 ฉบับต่อปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ คณาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักวิชาการทั่วไปทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้มีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อย่างกว้างขวาง 
ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์อาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทคัดย่อผลงานวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น นิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript)ที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ตกลงภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคย เผยแพรในวารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้น รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (peer-reviewed) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

วารสารวิชาการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดทำโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และ 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน

View Journal | Current Issue | Register

ํYEAR 7 VOL 1

วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Defence Studies Institute Journal)

วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2553 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.52 – ม.ค.53) เป็นรายสี่เดือน และตั้งแต่ปีที่ 6 ได้ปรับห้วงเวลาการตีพิมพ์วารสารเป็นตามปีปฏิทิน กำหนดเผยแพร่ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : ต.ค – ธ.ค.57, ฉบับที่ 2 : ม.ค. – เม.ย.58, ฉบับที่ 3 : พ.ค. – ส.ค.58 และ ฉบับที่ 4 : ก.ย. – ธ.ค.58 และตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไป จะแบ่งการจัดทำวารสาร เป็น 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 : ม.ค. – เม.ย., ฉบับที่ 2 : พ.ค. – ส.ค. และ ฉบับที่ 3 : ก.ย. – ธ.ค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการทางการทหาร ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งปวง

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.59

วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council)

วารสารสภาการพยาบาล เป็นวารสารวิชาการที่มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา กำหนดออกราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ โดยสภาการพยาบาลเป็นเจ้าของ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ และความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพยาบาล ทั้งด้านการพยาบาลทางคลินิกและชุมชน การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล และที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารสวนปรุง (Bulletin of Suanprung)

- วารสารสวนปรุงเริ่มจัดพิมพ์เมื่อปีค.ศ. 1984 (2527)                                    

- กำหนดออก ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ : มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)                                                                                

- รับตีพิมพ์บทความในสาขา จิตเวช จิตวิทยา และศาสนาที่เกี่ยวข้อง  

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารสหวิทยาการ (Journal of Integrated Sciences)

วารสารสหวิทยาการ เป็นวารสารทางวิชาการ ที่เป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ ความคิด จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ในลักษณะสหวิทยาการ โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นรายปี ปีละ 2 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Journal of Social Sciences and Humanities)

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดทำโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดออกเผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี (ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม) ขอบเขตของเนื้อหา : บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ สาขาจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง *กองบรรณาธิการทรงไว้ซึ่งสิทธิในการพิจารณาและตัดสินการลงตีพิมพ์ในวารสาร **ทัศนะและข้อคิดเห็นดังปรากฎในบทความต่างๆของวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ผู้ประสงค์จะนำข้อความจากบทความไปเผยแพร่ต่อ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ (JOURNAL OF SOCIAL ACADEMIC)

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ (Journal of Social Academic)

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ของ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Articles) และบทความวิชาการ (Review Articles) ทางด้านสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร (Journal of MCU Peace studies)

ISSN : 2287-0962 (Print)
ISSN : 2539-6765 (Online)
 

       The Journal of MCU Peace Studies is an academic journal published twice a year (1st issue January-April, 2nd issue May-August, 3rd issue September-December). It aims to promote research and disseminate academic and research articles for researchers, academicians, lecturers and graduate students. The Journal focuses on Buddhism, Peace Studies, Sociology, Liberal Arts and Multidisciplinary of Humanities and Social Sciences. All the articles published are peer-reviewed by at least two experts. The articles are in both Thai and English. 

       Views and opinions expressed in the articles published by The Journal of MCU Peace Studies, are of responsibility by such authors but not the editors and do not necessarily reflect those of the editors.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 บทความใน     วารสารฯ ทุกเรื่องจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health)

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จุลชีววิทยา ชีวสถิติ โภชนาการ พยาบาลสาธารณสุข ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา บริหารงานสาธารณสุข ระบาดวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล อนามัยครอบครัว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และผู้สนใจทั่วไปในด้านงานสาธารณสุข

Journal of Public Health is to promote public health research and practices in the scope of microbiology, biostatistics, nutrition, public health nursing, parasitology and entomology, public health administration, epidemiology, environmental health, health education and behavioral sciences, sanitary engineering, family health, occupational health and safety, community health, health promotion and disease prevention, and others. It benefits for public and those that are interested in the field of public health.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสารสนเทศ (JOURNAL OF INFORMATION)

วารสารสารสนเทศ (Journal of Information)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วม กับสาขาการจัดการสารสนเทศได้จัดทำวารสารสารสนเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทความรูปแบบอื่นและเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Information Science)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ  การพัฒนาชุมชน  และประวัติศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยเป็นของกรมสุขภาพจิต  ออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือน  มกราคม  พฤษภาคม  กันยายน  เพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ และเสนอข่าวทางสุขภาพจิตที่น่าสนใจทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

View Journal | Current Issue | Register

ปีที่ 58 เล่มที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Bulletin (Thai Library Association)

วารสารห้องสมุด มีวัตถุ ศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ทดลองการค้นคว้า มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายนและกรกฎาคม - ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารอักษรศาสตร์ (Journal of Letters)

วารสารอักษรศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) และอาจมีวารสารฉบับพิเศษปีละไม่เกิน 1 เล่ม รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดีศึกษา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ศิลปการละคร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในสายมนุษยศาสตร์ โดยเป็นพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

Journal of Letters is a semi-annual journal (January - June and July - December). It publishes high-quality academic articles in the field of the humanities in both regular and special issues. Special issues appear no more than once a year. Focus areas include language, linguistics, literary studies, history, philosophy, religious studies, dramatic arts, library and information science, geography, and cultural studies. The Journal seeks to promote research in the humanities by providing a forum for discussion and exchange among researchers and a channel for publicizing academic works for the benefit of the general public.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ เทคโนโลยีทางการศึกษา อิสลามศึกษา การปกครอง การบริหารการศึกษา

2.เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน (Mekong-Salween Civilization Studies Journal)

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จัดทำโดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ด้านศิลปวัฒนธรรมในสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านชาติพันธุ์ ด้านประวัติศาสตร์-โบราณคดี ด้านปรัชญา-ศาสนา ด้านภาษา-วรรณกรรม ด้านศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้านสารสนเทศ-การสื่อสาร และด้านศิลปศึกษา จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) บทความทุกบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน

View Journal | Current Issue | Register

วิศวกรรมสาร มก. KASETSART ENGINEERING JOURNAL

วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใน ทางวิศวกรรม สาขาต่างๆ 2. เพื่อสิ่งเสริมให้นักวิชาการและนักวิจัยได้เสนอผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ 3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

View Journal | Current Issue | Register

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต (Kasem Bundit Engineering Journal)

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา  ผลงานวิชาการ  ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของอาจารย์  นักวิชาการอิสระและวิศวกรทั่วไป  และเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับสังคมภายนอกในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้เป็นฐานความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิศวกรรมต่อไป  โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ  2  ฉบับ  ออกเป็นราย 6 เดือน  (ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน  และ  กรกฎาคม-ธันวาคม) 

View Journal | Current Issue | Register

วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NARESUAN UNIVERSITY ENGINEERING JOURNAL)

วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NARESUAN UNIVERSITY ENGINEERING JOURNAL)

         วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรร ผลงานวิจัย  บทความวิชาการ  และบทความปริทรรศน์ที่มีคุณภาพโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ และทำการเผยแพร่เพื่อนำเสนอแนวคิด นวัตกรรม และผลงานวิจัยใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุและเคมี อีกทั้งยังรวมถึงงานวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในสาขาอื่นๆ

        The primary objective of the Naresuan University Engineering Journal (NUEJ) is to publish high-quality research articles presenting contemporary developments in theory, design, and applications in all areas of Engineering, Science, and Technology, including research in Civil and Environmental engineering, Mechanical engineering, Electrical and Computer engineering, Industrial, Chemical, and Material Engineering. NUEJ covers all multidisciplinary research in associated areas, such as Mechatronics, Energy, Industrial and Engineering Design, Manufacturing technology, Engineering management, and Medical engineering.

View Journal | Current Issue | Register

วิสัญญีสาร (Thai Journal of Anesthesiology)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร (Journal of Thai Rehabilitation Medicine)

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  เป็นวารสารที่มี peer review มีนโยบาย เผยแพร่งานวิจัย ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นิพนธ์ต้นฉบับ สิ่งประดิษฐ์วิจัยสิ่ง ประดิษฐ์รายงานผู้ป่วยและบทความวิชาการที่ผู้นิพนธ์เป็นสมาชิกของ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
อนึ่ง ผลงานที่ขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังส่งตีพิมพ์ที่อื่นใด กรณีงานวิจัยหรือ วิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่กระทำกับมนุษย์ผู้นิพนธ์ต้องส่งหนังสือยืนยันว่าโครงการวิจัยดังกล่าวได้ผ่านการรับรองทางจริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์แล้วและแนบมากับต้นฉบับด้วย

ตีพิมพ์ทุก 3 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน), (ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม), (ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

เวชบันทึกศิริราช

เป็นวารสารทีลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก จริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ทดลอง แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขในสาขาต่างๆ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal)

เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal)

Frequency : in every two months; on February, April, June, August, October and December. Policy is to encourage distribution of scientific information in medical and health sciences. It publishes seven types of article; medical innovation, original article, case report, review article, conference, symposium and letter to editor.

View Journal | Current Issue | Register

Songklanagaraind Medical Journal

สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind Medical Journal)

สงขลานครินทร์เวชสาร เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อเผยแพร่และเปิดโอกาสให้เสนอผลงานวิจัยและวิชาการ รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจ อันเป็นวิทยาการใหม่ ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป
กำหนดออก: ปีละ 6 เล่ม ในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์, มีนาคม – เมษายน, พฤษภาคม – มิถุนายน, กรกฎาคม – สิงหาคม, กันยายน – ตุลาคม และ พฤศจิกายน – ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The Golden Teak : Humanity and Social Science)

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรม เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

View Journal | Current Issue | Register

หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม

วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม เป็นวารสารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความคิดใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม การออกแบบและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง อันเป็นการเสริมความเข้มแข็งแก่วงวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย เป็นวารสารวิชาการที่ผลิตโดยภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีเนื้อหน้ามุ่งเน้นทางด้านทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาคุณภาพจากกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

View Journal | Current Issue | Register

Applied Economics Journal

Applied Economics Journal is a peer-reviewed journal of the Center for Applied Economics Research (CAER), Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok. It was first published in 1994 as the “Kasetsart University Journal of Economics”. The journal title has been changed to AEJ since vol.17 no.1 (June 2010). AEJ is indexed in CAB Abstracts, IDEAS/RePEc, ASEAN Citation Index (ACI) and TCI. Two issues are published a year, in June and December. All articles are open access. No submission fee and page charge.

View Journal | Current Issue | Register

Applied Environmental Research

Applied Environmental Research is a fully (double-blinded) peer-reviewed, interdisciplinary publication of original contributions on international environmental issues, a forum for exchange of academic experiences and research activities in the field of environmental science and technologies and environmental management.

AER covers a wide range of environmental disclipines. We seeks to publish papers that report results from original and novel studies related to the environment, climate change, and other interdisciplinary environmental issues. 

Currently known as : Applied Environmental Research (January 2014 - current)

Formerly known as : Journal of Environmental Research (2009 - December 2013)

ISSN : 2287-0741 (Print Version), 2287-075X (Electronic Version)

View Journal | Current Issue | Register

BU ACADEMIC REVIEW

BU Academic Review

วารสาร BU Academic Review เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ หรือในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Buddhachinaraj Medical Journal

Buddhachinaraj Medical Journal mission is to publish medical, medical education and public health articles reporting the results of original research, clinical studies, review articles, medical innovations, journal synopsis, conference papers, letters to the editor, question & answer and other appropriate articles.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Chulalongkorn Business Review (จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์)

วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์เป็นวารสารทางด้านการบริหารธุรกิจที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอบทความคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฏีเพื่อที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University

วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี

ดำรงวิชาการเป็นวารสารวิชาการของคณะโบราณคดี ซึ่งเป็นวารสารประจำคณะฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา และภาษา ของคณาจารย์ นักวิชาการ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีกำหนด ออกปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือนของทุกปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) จัดพิมพ์จำนวน 500 เล่มต่อฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)

The ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY (ECTI-CIT) is published bi-annually by the Electrical Engineering/Electronics, Computer, Communications and Information Technology Association (ECTI). Contributed papers must be original that advance the state-of-the art and applications of Computer and Information Technology. Both theoretical contributions (including new techniques, concepts, and analyses) and practical contributions (including system experiments and prototypes, and new applications) are encouraged. The submitted manuscript must have been copyrighted, published, or submitted or accepted for publication elsewhere, except in a conference proceedings. The manuscript text should not contain any commercial references, such as company names, university names, trademarks, commercial acronyms, or part numbers.

Journal Abbreviation ECTI-CIT
ISSN 2286-9131
Language: English
Issues per year: 2 Issues
 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Environment and Natural Resources Journal

The Environment and Natural Resources Journal (EnNRJ) is a peer-reviewed, open access journal and freely available online, published twice yearly by the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Thailand. All the articles are considered for publication in this journal with the understanding that they have not been published in or submitted to any other journals. All the submitted manuscripts are assessed by at least two independent reviewers in the relevant fields and must be approved by the editorial board before being accepted for publication. Manuscripts should be  submitted online via the website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/index

Journal Abbreviation : Environ. Nat. Resour. J. 
ISSN 2408-2384 (online)
ISSN 1686-5456 (print)
Language: English
Volume per year: 2 Issues (Jan-Jun and Jul-Dec)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Food and Applied Bioscience Journal

Food and Applied Bioscience Journal is the official publication of the Faculty of AgroIndustry, Chiang Mai University, Thailand. The journal quarterly publishes peer-reviewed review article, research, short communication, notes and comments. The journal is devoted a platform for fundamental and applied research findings for researchers from universities, research institutions, and industries to publish quality original papers in all branches of food science and technology and applied bioscience. It aims to be a leading national and international journal for the multidisciplinary agro-industrial (food and non-food) research community. The journal is bilingual and welcome for both in English and Thai manuscripts.

Publication frequencyThree times a year
(1st issue January-April, 2nd issue May-August and 3rd issue September-December). 

View Journal | Current Issue | Register

Vol 9 No.1

Genomics and Genetics

       Genomics and Genetics (formerly Thai Journal of Genetics) is a peer reviewed international scientific journal of the Genetics Society of Thailand which publishes papers in the categories of review articles, research articles and short communications. Genomics and Genetics is an open access journal which aims to publishing of research in all area of genetics including agricultural genetics, biochemistry, bioinformatics, cytogenetics, evolutionary genetics, genomics, human genetics, microbial genetics, molecular biology, population genetics, forensic genetics and system biology. Genomics and Genetics covers original, previously unpublished research regarding any theories and practices in genetic disciplines. Manuscripts considered in conformity with the scope of the journal, judged by the Editor in conjunction with the Editorial Board, are reviewed by the Associate Editors and two or more external reviewers. Acceptance by the Editor is based on the quality of the work as substantial contribution to the field and on the overall presentation of the manuscript.

       Genomics and Genetics published every four months (April, August, and December).

       Genomics and Genetics is indexed by Thailand Citation Index (TCI) group 1.

       Genomics and Genetics follows an Open-Access policy. Articles are made available in full content at https://www.tci-thaijo.org/index.php/gst/index. Back issues dating to 2008 are available through this site.

The official abbreviation for Genomics and Genetics is Genomics Genet.

Editor-in-Chief: Arinthip Thamchaipenet

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

HRD Journal

HRD Journal promotes aspects of practices and research that explore issues of individual, group and organizational learning and performance, wherever they might be located. HRD Journal is an academic journal for scholars of human resource development and related disciplines.

View Journal | Current Issue | Register

International Journal of Behavioral Science

About the IJBS-

The Behavioral Science Research Institute (BSRI), Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, has published the International Journal of Behavioral Science (IJBS) since 2006.

  1. IJBS is an open access peer reviewed journal
  2. IJBS publishes original research papers, academic articles, and book reviews in English.
  3. IJBS publishes two issues per year: in January and July.
  4. IJBS is indexed in national and international database for journals.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

International Journal of Child Devlelopment and Mental Health

The main aim of the journal is to encourage scholars, health providers, and child development and mental health specialists to publish scholarly articles that include original and review articles, case studies, case reports, miscellany and systemic reviews related to child development and mental health. The Journal is published twice a year in August-January and February-July by Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand.

View Journal | Current Issue | Register

International Journal of Renewable Energy

International Journal of Renewable Energy

The purposes of the journal are to disseminate articles relating to renewable energy, written by the professors and scholars of educational institutes, research institutes and other organizations. It encourages and supports the exchange of renewable energy academic information, in order to develop renewable energy technology for concrete use. The quality research papers are solicited in. The Journal also carries reviews on important development areas and these may either be submitted in the normal way or invited by the editors.

View Journal | Current Issue | Register

151 - 200 of 262 Items