Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)


faq2_200


วารสารเข้าสู่ระบบใหม่ (New Journals): มีนาคม 2560

» วารสารนักบริหาร (Executive Journal)

» BU Academic Review

» วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ (Journal of Social Academic)

» วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL LOEI RAJABHAT UNIVERSITY)


ค้นหาวารสารตามตัวอักษร

--------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Page Header Logo

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University วารสารการบริหารและพัฒนา

จัดทำโดยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Architectural/Planning Research and Studies

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การผังเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภูมิสถาปัตยกรรม และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Associated Medical Sciences

Journal of Associated Medical Sciences was established since 1968. For 47 years that we published before changing to electronic issues in the year 2015 with free access.

Focus and scope 
The Journal of Associated Medical Sciences  is the official peer-reviewed journal of the Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University. Manuscripts (original articles, general articles, short technical reports, notes, and letter to editor) in areas of Medical Technology, Physical Therapy, Occupational Therapy, Radiologic Technology, communication disorders and related fields are welcomed. Journal of Associated Medical Sciences is published-online 3 issues a year in January, May and September.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

1. เผยแพร่ความรู้ทางพยาบาลศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการพยาบาล การศึกษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมให้บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้่องได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ISSN 0857-7929

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Education Studies วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารครุศาสตร์ (ISBN 0859-8835) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 บทความ และต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความต่ามความเหมาะสม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Educational Administration Burapha University (วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)

"The published articles cover education administration research, articles relating to new ideas in education, administration management, and management styles. The publications are of interest to Directors, school administrators and education management personnel. Article authors range from University Thesis students to Administrators, Professional Educators, as well as Professionals in other fields of study." The Journal of Educational Administration, Burapha University publishes 2 issues per year; one issue covering the months of April-September and the 2nd issue covering the months of October-March.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of English Studies

Journal of English Studies is a peer-reviewed journal published annually in June by the Department of English and Linguistics, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. The journal provides a forum for those interested in new ideas in all aspects of English language studies.  We welcome original manuscripts and reviews in, Intercultural Communication, Literary and Cultural Studies, Translation, English as a Foreign, Second or International Language, World Englishes, English for Specific Purposes and other related fields.In particular, we welcome papers that focus on the role of English and English studies in Thailand and Asia.

View Journal | Current Issue | Register

Journal Cover Picture

Journal of Fisheries and Environment

Journal of Fisheries and Environment is a peer-reviewed journal of the Faculty of Fisheries, Kasetsart University which publishes original research articles, short communications or invited review articles on fisheries, aquatic science,environment and related topics. Journal of Fisheries and Environment is issued three times per year (January - April, May - August, September - December). We welcome articles from researchers worldwide.

View Journal | Current Issue | Register

JOURNAL OF HEALTH RESEARCH

Journal of Health Research

The Journal of Health Research (J Health Res) is a peer-reviewed, open-access journal published by the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.  J Health Res is dedicated to publishing valid research from different areas of public health, such as determinants of illness, benefits of health-related interventions, quality of life, health systems and services development, and environmental health.  We especially welcome manuscripts on Asian themes, e.g., Asian culture-based public health interventions, diseases that impose especially heavy burdens in Asian populations, and Asian traditional medicine, to which valid and accepted scientific methodology has been applied.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of HR intelligence

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Hematology and Transfusion Medicine (วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต)

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต เป็นวารสารทางการของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการโลหิตห่งชาติ สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางโลหิตวิทยา และเวชศาสตร์บริการโลหิต พัฒนางานเขียนของนักวิจัย เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารทางวิชาการของทั้งสององค์กร

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม

กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Mekong Societies (วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง)

The Journal of Mekong Societies has been published by Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP), Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand, since 2004. The Journal is indexed by the Thai Journal Citation Index Center (TCI), ASEAN Citation Index (ACI) and Google Scholar. It has been ranked among Thailand's top five journals in the humanities and social sciences by the Thailand's Research Fund since 2011, and among the first tier of journals in the humanties and social sciences by TCI since 2012 until 2019.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Nursing Science (วารสารพยาบาลศาสตร์)

The Journal of Nursing Science (J Nurs Sci) is the peer-reviewed journal of Faculty of Nursing, Mahidol University. The Journal aims at serving as a forum for exchanging ideas, experience, and knowledge relevant to nursing and health care with potential to advance knowledge for practice, education, management or policy. The Journal publishes original research articles, review articles, articles on methodological issues and ethical dilemmas, commentaries on previous articles published in the Journal, and clinical studies in all areas of nursing. Either Thai or English is accepted as the language of writing.

View Journal | Current Issue | Register

JPSS

Journal of Population and Social Studies [JPSS]

JPSS welcomes contributions from the fields of demography, population studies and other related disciplines including health sciences, sociology, anthropology, population economics, population geography, human ecology, political science, statistics, and methodological issues. Priority is given to original research articles, research reports, review articles and book reviews that are of interest to the academic community, policy-makers and practitioners.

JPSS is now an online journal. There is no charge for publication.

ONLINE  ISSN: 2465-4418

www.jpss.mahidol.ac.th

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Public and Private Management (วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)

The Journal of Public and Private Management publishes peer-reviewed scholarly articles and book/article reviews on public-private management.  The journal is produced by the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (GSPA-NIDA). The Journal is bi-annual (June and December) and published article in English and Thai. The Thai Journal Citation Index Centre (TCI) rank the Journal of Public and Private Management tier 1.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Public Health and Development | วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป

Impact factor: 0.114 in the year 2014

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Sports Science and Technology Volum 15 No.2

Journal of Sports Science and Technology

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

journal of the Sports Science and Technology

Frequency: 2 issues per year

Language: Thai and English
Free online access

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of the Medical Technologist Association of Thailand

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of the Psychiatric Association of Thailand

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวารสารของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมวิทยาการ การค้นคว้า และเป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข่าวสารทางวิชาการในวงการจิตเวชศาสตร์ ของประเทศไทย

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Urban Culture Research

The Faculty of Fine and Applied Arts at Chulalongkorn University and the Urban Research Plaza of Osaka City University is pleased to offer this peer-reviewed Journal of Urban Culture Research (JUCR) since 2010.

JUCR is intended to address topics that, while focused on research and knowledge of fine and applied arts, also offer readers relevant theoretical discussions and act as a catalyst for expanding the knowledge-base in specific areas of creative expression related to urban culture.

This journal aims at bringing together researchers and cultural practitioners to identify and share innovative and creative experiences in establishing sustainable and vibrant communities. See our Call for Papers under Announcements. We are transitioning to this Open Journal System while our original website remains at JUCR. Information on our international forum on urban culture (held since 2001) can be found at URP.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

KASEM BUNDIT JOURNAL (วารสารเกษมบัณฑิต)

จัดพิมพ์เป็นราย 6 เดือน ได้แก่ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี เป็นเวลา 15 ปีมาแล้ว และเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยาการและเทคนิคใหม่ ๆ อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพในการสร้างผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า การวิจัยและบริการทางวิชาการในทุกสาขาวิชา

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology

The KMUTNB: IJAST, through full research papers and compact reviews, covers all applications of science and technology. The journal bridges the crucial gap between basic research and patenting of an invention, targeting a broad audience of academic and industrial researchers, as well as the increasingly important world of scientists and engineers at start-up companies. The journal provides a forum for scientists and engineers, physicists, and chemists to communicate on the most important topics in the field of:

• Technology (Engineering): Production Engineering, Mechanical Engineering, Automotive Engineering, Aerospace Engineering, Electrical Engineering, Communication Engineering, Computer Engineering, Control Engineering, Chemical Engineering, Industrial Engineering, Biomedical Engineering, Civil Engineering and etc.

• Applied Science: Natural Sciences, Social Sciences, Physics, Mathematics/Statistics, Energy, Agro/Food, Materials, Information Technology, Agricultural Sciences and etc.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Engineering and Applied Science Research

We would like to inform you that the title of our journal, KKU Engineering Journal, has been changed to be "Engineering and Applied science Research". The change was effective as of January 2017 (Vo.44 No.1 January-March 2017). We decided to change the title of the journal in order to attract more international readers. 
      

Engineering and Applied Science Research (EASR) was published by the Faculty of Engineering, Khon Kaen University (KKU), the journal was committed to provide academic and research works in Engineering, Technology and Applied Science. This journal uses double blind peer review.

Journal Abbreviation EASR
ISSN 2539-6161 (Print)
ISSN 2539-6218 (Online)
Start year: 1974
Language: English
Publication fee: Free (This journal does not charge APCs or submission charges.)
Issues per year: 4 Issues
Thai-Impact factor 2013-2015: 0.146

Focus and Scope

Engineering and Applied Science Research (EASR), a peer-review and open-access journal, is published by the Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand. The journal accepts English manuscripts of original research, short communication, technical, and review articles in the fields of engineering, technology and applied science, which have never been published elsewhere. Research areas covered by the journal include, but are not limited to:

-     Civil Engineering-    Physical science
-     Electrical Engineering-    Applied Mathematics
-     Agricultural Engineering-    Industrial research
-     Industrial Engineering-    Agroindustry
-     Mechanical Engineering-    Energy
-     Environmental Engineering         -    Environment and natural resources
-     Chemical Engineering-    Applied Chemistry
-     Computer Engineering -    Computer science

View Journal | Current Issue | Register

Asia-Pacific Journal of Science and Technology

We would like to inform you that “KKU Research Journal” has been altered the name of the journal to “Asia-Pacific Journal of Science and Technology” which publicized VOL.21 NO.4 October – December 2016 onwards. Our intention is that being a better journal and more international journal in the future.

Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST) has been published by Research and Technology Transfer Affairs Division, Khon Kaen University (KKU). The journal is committed to provide academic and research works in Science and Technology. This journal uses double-blinded review.

View Journal | Current Issue | Register

KMITL Science and Technology Journal

Editorial Policy:

Papers, comprising review articles and reports of original scientific research, will be judged for publication on the basis of evaluation by independent reviewers. Such reports and articles include substantial supported theories, innovative work, substantial experimental results, useful and constructive discussions, and review articles in the fields of science and technology such as biology, chemistry, mathematics, statistics, physics, computer science and information technology, engineering, agriculture, and other areas related to the application of science and technology. Each volume will comprise two issues. An electronic journal is also provided on the website (http://acad.kmitl.ac.th/). The Editors reserve the right to require a revision of the submitted manuscript as a condition for final acceptance.

The institute and the editorial board claim no responsibility for the contents or views expressed by the authors of individual articles. Copying is allowed provided that acknowledgement is made. All articles submitted for publication will be assessed by a group of distinguished reviewers.

(template-1.pdf)

 mmmmkkkk_309_01

 lll_309_01                                           

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

LEARN Journal

The peer-reviewed LEARN Journal is aimed at (1) publishing research articles in foreign language learning and teaching studies as well as various fields of linguistics; (2) encouraging graduate students and academics in the aforementioned fields to share new insights and discoveries based on their theses, dissertations, or research studies; and (3) strengthening the collaboration and networking among academics and researchers worldwide.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Modern Management Journal

วารสารการจัดการสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ ความรู้ ความคิดทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

NIDA Case Research Journal

NIDA Case Research Journal’s main objective is to publish high quality, peer-reviewed, previously unpublished case studies -- preferred but not required to be in the context of Thailand and should be archival or field based research.   The main theme of case studies published in NIDA Case Research Journal relates to development administration.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

NIDA Development Journal: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

     วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการที่มีคุณภาพสูง ผ่านการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและมีความทันสมัย การตีพิมพ์เปิดรับบทความพิจารณาทางด้านนโยบาย การบริหาร และการพัฒนา กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ยินดีรับพิจารณาผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ

     The NIDA Development Journal (NDJ) publishes manuscripts that describe or synthesize research of direct relevance to development administration. Its main objective is to publish high quality, peer-reviewed papers using at least two referees that have not previously been published and that reflect the latest research in the area of policy, administration and development. The editors welcome a wide range of academic papers, including research articles, review articles, and book reviews.

View Journal | Current Issue | Register

cover issue 24

NIDA Journal of Language and Communication

วารสาร NIDA Journal of Language and Communication เป็นวารสารที่มีผู้ประเมินบทความ (peer review) ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษาการค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในศาสตร์ของภาษา การสื่อสาร และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารภาษาและการสื่อสารฉบับภาษาไทยเป็นเวทีหนึ่ง สำหรับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อต่อยอดชุดความรู้ ให้แก่บุคคลากรในวงวิชาการ ทั้ง ครู อาจารย์ และนักวิชาการภายในประเทศ และนานาชาติ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Online Journal of Education วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (ISSN 1905-4491) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

View Journal | Current Issue | Register

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

This journal belongs to Thailand Nursing and Midwifery Council. It is an English language, refereed (peer reviewed), quarterly publication for nursing research which publish research, literature review and concept analysis papers.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences

วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences เป็นวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.)

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences is a peer-reviewed journal of Pibulsongkram Rajabhat University. The published articles cover science and technology, education, humanities and social sciences. The journal is indexed in TCI Group1. Two issues are published a year (January-June and July-December).

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Ramathibodi Medical Journal

Ramathibodi Medical Journal publishs article on clinical and laboratory medicine, health care policy and economics, medical education and ethics, and related topics. We welcomes submissions from authors worldwide.

View Journal | Current Issue | Register

Vol.7/2014

RIAN THAI : International Journal of Thai Studies

The objective of this journal is to serve as a platform for international scholars working in the field of Thai and Tai Studies.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

SDU Research Journal Humanities and Social Sciences

วารสารวิจัย มสด. เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

SDU Research Journal Sciences and Technology (วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการและแนะนำหนังสือ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts is published in June by Silpakorn University. The journal features articles and research notes/articles in the fields of Art and Design and the Social Sciences and Humanities. Its aim is to encourage and disseminate scholarly contributions by the University’s faculty members and researchers. Well researched, innovative works by other scholars are welcome. A review committee consisting of academic experts in the relevant fields will screen all manuscripts, and the editorial board reserves the right to recommend revision/ alteration, if necessary, before their final acceptance for publication.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Silpakorn University Science and Technology Journal

All articles submitted for publication will be evaluated by a group of distinguished reviewers. The editorial board claims no responsibility for the contents or opinion expressed by the authors of individual article.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Siriraj Medical Journal

SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL is published bimonthly, 6 issues a year (Jan-Feb, Mar-Apr, May-Jun, Jul-Aug, Sep-Oct and Nov-Dec) and distributed by the end of the last month of that issue.
SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL is listed as a journal following the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URM) by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) since 9 July 2010 [http://www.icmje.org/journals.html].
Siriraj Medical Journal aims to promote communication among researchers in health sciences. It is published bimonthly and accepts the manuscripts in the forms of the original article, case report and review article. It is academically double-blinded peer-reviewed and designed for all physicians, researchers, and health personnel, regardless of their specialties.

 


View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS

The Southeast Asian Journal of Economics (SAJE) is the successor of the Chulalongkorn Journal of Economics, a leading economic journal in Thailand established in 1972 and published in English since 1995. The SAJE aims to create a forum to address the many challenges of economic and social development in the framework of the progressive economic integration among the nations comprising Southeast Asia. The focus of the SAJE is to disseminate theoretical, empirical, and experimental economic articles.  SAJE strictly follows COPE guideline for publication ethics.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

SNRU Journal of Science and Technology

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Suranaree Journal of Science and Technology

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ รับตีพิมพ์เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์เป็นราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ; ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม , ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน , ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน  และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนี้ต้องมีคุณค่าทางวิชาการอย่างเด่นชัด จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการฯ เรียนเชิญ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารฯ จำนวน 3 ฉบับ พร้อมสำเนาสิ่งพิมพ์จำนวน 5 ชุด

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Forest Bulletin (Botany)

Thai Forest Bulletin (Botany) - here referred to as TFB (Botany) - was first published in 1954 by the Royal Forest Department, under the leadership of its first editor Prof. Dr. Tem Smitinand. In 2002, the journal was published by the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation with Prof. Dr. Thawatchai Santisuk as editor, supported by editorial board members from several prominent herbaria in Europe. At present, the TFB (Botany) is published by the Forest Herbarium in Bangkok, with Dr. Rachun Pooma and Dr. Tim Utteridge as editors. The journal is published once a year, usually in September-December with the manuscript no submission deadline, and articles are published in English. All manuscripts are peer reviewed by international scientists and edited by native English language speakers on the editorial board before acceptance and publication. TFB (Botany) will become both printed and electronic journal starting with volume 44 (2016), and through the TFB (Botany) Archive, every article published since 1954 is available and completely searchable online.

ISSN : 0495-3843 (print), 2465-423x (electronic)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology

Aim and Scope of the Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology (Official journal of the Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists (RTCOG)

Thai Journal Obstetrics and Gynaecology is the official journal of The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists. This is a double-blind peer-reviewed journal aiming to promote academic knowledge and provide a forum for publication in Obstetrics and Gynecology. Manuscripts submitted to Thai Journal Obstetrics and Gynaecology will be accepted on the understanding that the author must not have previously submitted the paper to another journal or have published the material elsewhere.

Type of Paper: Original article, Case report, Meta-analysis, Review article, Letter to editor
Specialty of Paper: General obstetrics, General gynaecology, Reproductive medicine, Maternal-fetal medicine, Gynaecologic oncology 
Frequency: 4 issues per year (January-March, April-June, July-September, October-December) 
Language: Fulltext in English, Abstract both in Thai and English 
Thai-Journal Impact Factor: 0.072 average since 2013-2015 
Free Access: online

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Journal of Public Administration (วารสารรัฐประศาสนศาสตร์)

The Thai Journal of Public Administration publishes peer-reviewed scholarly articles and book/article reviews on public administration. The journal is produced by the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (GSPA-NIDA). The Journal is bi-annual (June and December) and published articles in English and Thai. The Thai Journal Citation Index Centre (TCI) rank the Thai Journal of Public Administration tier 1. The Thai Journal of Public Administration is also listed in the ASEAN Citation Index (ACI)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Journal of Science and Technology

เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Thai Society of Agricultural Engineering Journal

The Thai Society of Agricultural Engineering Journal (TSAEJ) is the official scientific journal published by the Thai Society of Agricultural Engineering. Aiming at advancing novel knowledge, innovation and technology in agricultural and biological engineering, TSAEJ publishes original research papers, review papers, and research notes in engineering and the physical sciences that applied for sustainable development of agricultural and food production.

View Journal | Current Issue | Register

201 - 250 of 262 Items