Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)


faq2_200


วารสารเข้าสู่ระบบใหม่ (New Journals): มีนาคม 2560

» วารสารนักบริหาร (Executive Journal)

» BU Academic Review

» วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ (Journal of Social Academic)

» วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL LOEI RAJABHAT UNIVERSITY)


ค้นหาวารสารตามตัวอักษร

--------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Thailand Statistician

The main objective of Thailand Statistician is to encourage research in statistics and related fields in order to support the need for new knowledge and techniques as called upon by other subject matters. This journal is devoted to publication of original research papers, expository research and survey articles, and short research notes in pure and applied statistics, and other related fields.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thammasat International Journal of Science and Technology

Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT), first published in 1996, is a peer-reviewed, open access journal containing original research articles, review articles, and short communications in the fields associated with science and technology. TIJSAT welcomes contributions in the following fields:

       1. Biological sciences such as biology, zoology, botany, genetics, agriculture, ecology.

       2. Engineering such as electrical engineering, chemical engineering, civil engineering, environmental engineering, computer engineering; and information technology.

       3. Health sciences such as medicine, dentistry, veterinary, pharmacy, physical therapy, nursing, public health.

       4. Physical sciences such as chemistry, physics, mathematics, statistics.

       The journal is published 4 issues per year No.1 January-March, No.2 April-June, No.3 July-September and No.4 October-December.

         Thammasat International Journal of Science and Technology is currently indexed in both national and international electronic/online databases, namely, Thai-Journal Citation Index (TCI) Tier 1, Thai Journals Online (ThaiJO), ASEAN Citation Index (ACI), Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB).

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thammasat Medical Journal

View Journal | Current Issue | Register

Thammasat Review

 The Thammasat Review is a peered-reviewed journal devoted to social sciences and humanities. The purpose of this journal is to provide a forum for academics to present their viewpoints and findings of their research in those fields including politics, economics, law, sociology, anthropology, mass communication, fine and applied arts, etc. The journal is published two volumes per annum (June and December) with support from Thammasat University, however the opinions expressed are those of the authors. 

View Journal | Current Issue | Register

International Journal of East Asian Studies

วารสารระดับนานาชาติที่จะเป็นเวทีให้กับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์หรือสหวิทยาการ วารสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกแง่มุม และเพื่อสร้างเครือข่ายให้กับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ นักวารสารศาสตร์ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบธุรกิจ ที่จะนำเสนอมุมมองในวงกว้าง โดยต้นฉบับบทความวิจัยทั้งหมดจะได้รับการตรวจประเมิน (peer review) โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับสากล

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

The Journal of Tropical Medicine and Parasitology

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

The Thai Journal of Veterinary Medicine

The Thai Journal of Veterinary Medicine publishes articles reporting interdisciplinary investigations concerning veterinary and animal sciences, at all levels of resolution, from basic to clinical, molecular to behavioral, and opinions that are of general interest to the broad community of veterinarians and biological scientists. Clinical or pathological investigations, protocols and reviews will also be considered for publication if they provide significant insight into the structure or function, the pathophysiology of a disease, or its treatment.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thoughts

Thoughts is a semi-annual journal (January - June and July - December) that publishes high-quality academic articles in the field of English language, literature and translation. The Journal seeks to promote research in the area of English language, literature and translation by providing a forum for discussion and exchange among researchers and a channel for publicizing academic works for the benefit of the general public.

Thoughts welcomes contributions in the form of research articles, non-research academic articles, review articles, and book reviews in English. Submission can be made throughout the year. 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Vajira Medical Journal (วชิรเวชสาร)

Vajira Medical Journal (Vajira Med J) is the official medical journal of the Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University. The journal was established in 1957 and, since then, has been regularly published 3 issues per year (January-April, May-August, and September-December). The aim is to provide medical knowledge, medical education, and other biomedical sciences information in various types of publications: original article, case report, and review article. 

A Key focus of Vajira Med J is on basic and clinical science in urban medicine, including but not limited to epidemiology, etiology, pathogenesis, diagnosis and management for a better health of urban population.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University

          วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่อไป

          The Journal of the Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University has the objective of encouraging and supporting faculty members, scholars, graduate students, and the general public not only to disseminate academic work and research studies but also to exchange knowledge, academic opinions, and research findings in the fields of science and technology for the benefit of educational development in their respective disciplines.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ และฉบับ International Humanities, Social Sciences and arts

          วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่อไป

          The Journal of the Veridian E-Journal,Silpakorn University has the objective of encouraging and supporting faculty members, scholars, graduate students, and the general public not only to disseminate academic work and research studies but also to exchange knowledge, academic opinions, and research findings in the fields of humanities, social science, and arts for the benefit of educational development in their respective disciplines. 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

WMS Journal of Management

วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการ สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง

นโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่

เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือน กันยายน -ธันวาคม เริ่มฉบับแรก เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ในแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความวิจัย 6-10 เรื่อง และบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

251 - 262 of 262 Items