Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)


faq2_200


ค้นหาวารสารตามตัวอักษร

--------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)

The ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY (ECTI-CIT) is published bi-annually by the Electrical Engineering/Electronics, Computer, Communications and Information Technology Association (ECTI). Contributed papers must be original that advance the state-of-the art and applications of Computer and Information Technology. Both theoretical contributions (including new techniques, concepts, and analyses) and practical contributions (including system experiments and prototypes, and new applications) are encouraged. The submitted manuscript must have been copyrighted, published, or submitted or accepted for publication elsewhere, except in a conference proceedings. The manuscript text should not contain any commercial references, such as company names, university names, trademarks, commercial acronyms, or part numbers.

Journal Abbreviation ECTI-CIT
ISSN 2286-9131
Language: English
Issues per year: 2 Issues
 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Engineering and Applied Science Research

Engineering and Applied Science Research (EASR), formerly known as KKU Engineering Journal (1974-2016), is a peer-reviewed open-access journal. The journal title has been changed since January 2017 (Vo.44 No.1 January-March 2017) to get more attentions from international readers and authors. The journal aims to publish high quality research works related to engineering and applied science disciplines.  

Indexed in:

aci-logo-v4_135

images_200

google_scholar_logo_2015_148

Journal Abbreviation  Eng Appl Sci Res
ISSN 2539-6161 (Print)
ISSN 2539-6218 (Online)
Start year: 1974
Language: English (since Vol.42 No.3, 2015)
Publication fee: free of charge 
Issues per year: 4 Issues
Thai-Impact factor 2013-2015: 0.146

Focus and Scope

The journal accepts English manuscripts of original research, short communication, technical, and review articles in the fields of engineering, technology and applied science, which have never been published elsewhere. Research areas covered by the journal include, 

-     Civil Engineering-    Physical Science
-     Electrical Engineering-    Applied Mathematics
-     Agricultural Engineering-    Industrial Research
-     Industrial Engineering-    Agroindustry
-     Mechanical Engineering-    Energy
-     Environmental Engineering        -    Environment and Natural Resources
-     Chemical Engineering-    Applied Chemistry
-     Computer Engineering -    Computer Science

View Journal | Current Issue | Register

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (ENGINEERING JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND)

Engineering Journal of Research and Development

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยละพัฒนา ดำเนินการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกสาขา ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (ประจำเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคม) มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 28 ปี

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับและระดับนานาชาติ
  2. เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย
    และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
  3. สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ
    ในวงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  4. เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต

  1. บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre) และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  2. สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา เช่น

          - วิศวกรรมโยธา

          – วิศวกรรมไฟฟ้า 

          - วิศวกรรมเครื่องกล

          - วิศวกรรมอุตสาหการ

          - วิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม

          - วิศวกรรมวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี

          - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

          – วิศวกรรมยานยนต์

          – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

       3. บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Environment and Natural Resources Journal

The Environment and Natural Resources Journal (Environ. Nat. Resource. J.) is a peer-reviewed and freely available online journal, published biannually by the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Thailand. The journal publishes the original research articles, short communications and review articles in all areas of environmental science and natural resource management with emphasis on Asia and Southeast Asia. All articles are considered for publication in this journal with the understanding that they must not be previously published in another journal or simultaneously submitted for publication elsewhere. The journal follows the double-blind peer review process to maintain the quality in the published articles. The submitted manuscripts are evaluated by at least two independent reviewers in the relevant fields and must be approved by the editorial board before being accepted for publication. Manuscripts should be submitted online via the website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/index.

Journal Abbreviation : Environ. Nat. Resour. J. 
ISSN 2408-2384 (online)
ISSN 1686-5456 (print)
Language: English
Volume per year: 2 Issues (January-June and July-December.)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Eye South East Asia

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของ
ตาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (EyeSEA) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเผยแพร่
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคและการอภิปรายในสาขาจักษุวิทยา ประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
โรคตาที่ไม่ซ้ำกันเนื่องจากสาเหตุทางพยาธิสรีรวิทยาภูมิศาสตร์ภูมิประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรม
แม้ว่าจะมีบทบาทน้อยในวรรณคดี EyeSEA สนับสนุนผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้านตาที่กำลังเติบโตในภูมิภาคที่กำลังมองหาเพื่อผลิตและเผยแพร่สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการพัฒนา
วิธีการทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งพิมพ์ต้นฉบับในจักษุวิทยาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไป
ทั่วโลก

ได้รับการรับรอง

EyeSEA เป็นวารสารชั้นที่ 1 ใน Databse ดัชนีอ้างอิงของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีอ้างอิงของอาเซียน - ระบุไว้ใน SCOPUS

Publication Policy
Dates and Distribution:
Publication frequency is twice per year (once every 6 months)
· Issue 1:
January - June
Author Submission Deadline: 31st of March
· Issue 2:
July - December
Author Submission Deadline: 30th of September
· Each issue will contain a minimum of 6 articles, amounting to a minimum of 30 pages
· All printed issues of EyeSEA will be made publically available for free in PDF format on the
journal website https://www.tci-thaijo.org/index.php/eyesea/index
· 100 copies will be distributed to each AECOM Foundation country member, to be distributed at
their own discretion
Formatting:
· Page size B5 (JIS) (182 mm x 257 mm)
· Font: Times New Roman
· Size: Epigraphs, chapter titles and section titles: 14 points.
· Body of the thesis: 11 points, with single spacing or 1.5 spacing.
· Figure captions and footnotes: 10 points.


Open Access Policy
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely
available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Eye South East Asia does not charge a submission fee for authors, nor does it charge a subscription fee for
readers.


Review Policy
Eye South East Asia employs the Double Blinded Peer Review policy.*
Both the reviewer and author are anonymous
· Author anonymity prevents any reviewer bias, for example based on an author's country of origin
or previous controversial work.
· Articles written by prestigious or renowned authors are considered on the basis of the content of
their papers, rather than their reputation.
All manuscripts must have reviews conducted by a minimum of 2 reviewers.
Certain manuscripts may require a third reviewer at the editor's discretion in cases of difficulty finding the
most appropriate reviewers for the subject area in question.

Ethics, Transparency and Standards of Editorial and Publishing Practice

EyeSEA strives to uphold the highest standards of transparency and quality in editorial and publishing practice. As we are in the first tier of the Thai Citation Index and aspire to grow and become indexed in international databases such as Pubmed Central in the future. We constantly improve to uphold the standards cited by international organisations governing good practice of scholarly journals such as the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and the International Council of Medical Journal Ethics (ICMJE) and the Committee on Publication Ethics.

 

 

Plagiarism

It is the author’s responsibility to ensure that their submitted manuscripts to EyeSEA is not at risk of plagiarism. In cases of lawsuits following plagiarism EyeSEA will assist in the prosecution of the case but will not be held accountable, it is the author that will be held accountable. EyeSEA employs the definition of plagiarism as quoted by Committee on Publication Ethics (COPE) to be: “When somebody presents the work of others (data, words or theories) as if they were his/her own and without proper acknowledgment”. EyeSEA employs the use of turnitin.com as a screening tool for plagiarism, our account is sponsored by the Thammasat University Libraries. Our principles for the identification and management of plagiarism in manuscripts submitted to EyeSEA is based on the COPE guidelines available on their website.

 

*** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้เขียนและนโยบายการเผยแพร่โปรดดูที่แท็บ 'เกี่ยวกับ' ที่แถบการนำทางด้านบนของเว็บเพจ 

 

View Journal | Current Issue | Register

1 - 5 of 5 Items