Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)


faq2_200


วารสารเข้าสู่ระบบใหม่ (New Journals): มีนาคม 2560

» วารสารนักบริหาร (Executive Journal)

» BU Academic Review

» วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ (Journal of Social Academic)

» วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL LOEI RAJABHAT UNIVERSITY)


ค้นหาวารสารตามตัวอักษร

--------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Page Header Logo

SDU Research Journal Humanities and Social Sciences

วารสารวิจัย มสด. เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

SDU Research Journal Sciences and Technology (วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการและแนะนำหนังสือ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts is published in June by Silpakorn University. The journal features articles and research notes/articles in the fields of Art and Design and the Social Sciences and Humanities. Its aim is to encourage and disseminate scholarly contributions by the University’s faculty members and researchers. Well researched, innovative works by other scholars are welcome. A review committee consisting of academic experts in the relevant fields will screen all manuscripts, and the editorial board reserves the right to recommend revision/ alteration, if necessary, before their final acceptance for publication.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Silpakorn University Science and Technology Journal

All articles submitted for publication will be evaluated by a group of distinguished reviewers. The editorial board claims no responsibility for the contents or opinion expressed by the authors of individual article.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Siriraj Medical Journal

SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL is published bimonthly, 6 issues a year (Jan-Feb, Mar-Apr, May-Jun, Jul-Aug, Sep-Oct and Nov-Dec) and distributed by the end of the last month of that issue.
SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL is listed as a journal following the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URM) by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) since 9 July 2010 [http://www.icmje.org/journals.html].
Siriraj Medical Journal aims to promote communication among researchers in health sciences. It is published bimonthly and accepts the manuscripts in the forms of the original article, case report and review article. It is academically double-blinded peer-reviewed and designed for all physicians, researchers, and health personnel, regardless of their specialties.

 


View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

SNRU Journal of Science and Technology

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS

The Southeast Asian Journal of Economics (SAJE) is the successor of the Chulalongkorn Journal of Economics, a leading economic journal in Thailand established in 1972 and published in English since 1995. The SAJE aims to create a forum to address the many challenges of economic and social development in the framework of the progressive economic integration among the nations comprising Southeast Asia. The focus of the SAJE is to disseminate theoretical, empirical, and experimental economic articles.  SAJE strictly follows COPE guideline for publication ethics.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Suranaree Journal of Science and Technology

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ รับตีพิมพ์เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์เป็นราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ; ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม , ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน , ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน  และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนี้ต้องมีคุณค่าทางวิชาการอย่างเด่นชัด จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการฯ เรียนเชิญ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารฯ จำนวน 3 ฉบับ พร้อมสำเนาสิ่งพิมพ์จำนวน 5 ชุด

View Journal | Current Issue | Register

1 - 8 of 8 Items