Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์) วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ที่มีคุณภาพสูงในสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยา สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเวชระเบียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

- Peer Review Process (กระบวนการ Review) บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-Blinded)

- Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- Publication Frequency (กำหนดออก) วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

- Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี