กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ศาสตราจารย์สร้อยตระกูล อรรถมานะ           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 4. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาดี ลิ่มสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. อาจารย์ ดร. จิราพรรณ นฤภัทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจะรักษ์ ธีระฐิติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

 

กองบรรณาธิการ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด เสริมศรี           คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ศาสตราจารย์อำนาจ วงศ์บัณฑิต           คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา   คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา นิยมาภา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดินาร์ บุญธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวีร์ บุญคุ้ม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพร ตันณีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 1. อาจารย์ ดร. จิราพรรณ นฤภัทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ดร. อินทิรา ฉิวรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 3. พลตำรวจตรี ดร. ปิยะพันธ์  ปิงเมือง             รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 4. พันตำรวจโท ดร. พงษ์ธร ธัญญศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม
 5. อาจารย์ นายแพทย์ไกรสร อัมมวรรธน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 6. อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ โกมลมาลัย วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  สุพรรณบุรี
 7. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล           คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 13. นางศศิธร ลบล้ำเลิศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล