Editor Notes

  • Somsak Amornsiriphong Mahidol University

Abstract

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่สอง ที่ประกอบไปด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวนทั้งหมด 14 เรื่อง ครอบคลุมองค์ความรู้ในศาสตร์หลาย ๆ สาขา อาทิ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา เวชระเบียน และการศึกษา เป็นต้น บทความหลาย ๆ เรื่องสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อย่างบทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและผู้พักอาศัยหอพักเอกชนต่อการป้องกันยาเสพติด” ที่องค์ความรู้นำไปเป็นแนวทางในการป้องกันยาเสพติดสำหรับหอพักเอกชน นอกจากนี้ บทความอีกหลายเรื่องสะท้อนภาพองค์ความรู้เพื่อการบริหารองค์กรในหลากหลายมิติ ทั้งองค์กรทางการศึกษา องค์กรทางการแพทย์ และองค์กรตำรวจ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อีกเช่นกัน อาทิ “ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6” “การศึกษาการสรุปรหัสคำวินิจฉัยโรค หัตถการและการผ่าตัดของค่ารักษาพยาบาลตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน”“กลยุทธ์การพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสารขององค์การทางการศึกษา”และ “การนำนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติ:  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ยิ่งไปกว่านั้น มีบทความจำนวนหนึ่งที่เป็นองค์ความรู้ในมิติของสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ควรจะเป็น อย่างเช่น “แนวทางในการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับระบบการขนส่งของโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า บริเวณบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” “ความตระหนักของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ศึกษากรณี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” และที่สำคัญงานที่สะท้อนอนาคตภาพของความเป็นเมืองสีเขียวในศตวรรษที่ 21 ของ Alan Marshall เรื่อง “Eco-Utopia 4: Four Green Cities of the 22nd Century.”       

นอกจากนี้ วารสารฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายปริมณฑลทางปัญญาที่เปิดพื้นที่ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยในการทำงานประจำ ไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” “ปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “การสร้างมาตรฐานการให้บริการงานด้านการศึกษาของนักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”  

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

Published
2018-09-17
How to Cite
Amornsiriphong, S. (2018). Editor Notes. INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY, 1(2), 13-14. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/145948
Section
Editorial Notes