Core Competency for Preparation on ASEAN Economic Community of Tourist Police Division

  • กฤษฎา เลิศสถิตไพโรจน์ Mahidol University
  • อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ Mahidol University
Keywords: core competency, tourist police, ASEAN Economic Community

Abstract

This research aimed to study the level of core competencies and factors, which correlated with the core competencies of police officers of the Tourist Police Division and propose guidelines, for preparation to enter the ASEAN Economic Community, to tourist police officers according to the core competencies.  The sample group for this research consisted of 233 tourist police officers of Division 1 and Division 6 selected by purposive sampling. The research tool was questionnaires.  Statistics of analysis were mean and standard deviation.  Relationships were tested by One-Way ANOVA and the Scheffe method was used for testing paired difference means.

The research results showed that the level of the main competencies of tourist police officers was at the highest level.  After considering each aspect, the researcher found that ethics had the highest mean, followed by teamwork, good service, achievement motivation, and accumulation of professional expertise, respectively.  The factors correlating with the main competencies were age, education, additional income, working period, current position, working period in the current position, language skill, and technological skill. Statistical significance level of every variable was 0.05. 

Recommendations on the preparation to enter the ASEAN Economic Community were divided into three aspects as follows:  1. As for language and culture, apart from English, language skills of the ASEAN member countries should be promoted. And learning of the cultures of various countries should be promoted to bring about understanding on neighboring countries.  2)  As for more training, there should be a study of the information on crime frequently occurring in the ASEAN member countries.  And there should be the training in rules, the public sector systems, and various laws used in the ASEAN Economic Community.  3) As for the welfare, the number of staff should be suitably increased to sufficiently provide the services to more tourists in each area.  Remuneration rates should be adjusted to the cost of living.

References

กรมประชาสัมพันธ์, สำนักนายกรัฐมนตรี. (2552). ประเทศไทยกับอาเซียน. กรุงเทพมหานคร: เปเปอร์เฮาส์
กระทรวงการต่างประเทศ, กรมอาเซียน. (2553). แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ. 2552-2558). กรุงเทพมหานคร: เพจเมคเกอร์.
กระทรวงการต่างประเทศ, กรมอาเซียน. (2556). ASEAN in Brief. กรุงเทพมหานคร: เพจเมคเกอร์.
จิรประภา อัครบวร. (2549). สร้างคนสร้างผลงาน. กรุงเทพมหานคร: ก.พลพิมพ์
ณรงค์วิทย์ แสนทอง. (2547). มารู้จัก Competency กันเถอะ. กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซนเตอร์.
ธาริณี อภัยโรจน์ (2553). การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากร: กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิลด วิทยาเขตศาลายา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
นรีนุช ชัยวิฑูรย์. (2552). ความคิดเห็นเกี่ยวสมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยรามคำแหง.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2551
พรชนก เกตุกัณฑร. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและสมรรถนะหลักของเทศบาลนครนนทบุรี.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
แพรภัทร ยอดแก้ว. (2555). คุณลักษณะพลเมืองอาเซียน. เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 200011 วิชาอาเซียนศึกษา (ASEAN Studies). คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
วิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์. (2547). ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ต่อการนำระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. สารนิพนธ์หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิลาสีนิ ชวลิตดำรง. (2552). สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, สำนักงานก.พ. (2554). การเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน: มิติใหม่ที่ท้าทาย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์.
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์. (2554). ประชาคมอาเซียน 2558: อนาคตและการปรับกระบวนทัศน์ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2548). คู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย. กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2553). ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558. กรุงเทพมหานคร: บางกอกบล๊อก.
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2549). แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency. กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์.
สมชาย สรรประเสริฐ. (2552). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์. (2556). การศึกษาการรับรู้ความร่วมมือและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์, แก้วภูธร หาทาลง. (2557) การศึกษาการรับรู้ความร่วมมือและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สังคม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุมาลี แสงสว่าง. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสมรรถนะหลักของบุคลากรในกรมราชทัณฑ์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล.
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2547). Career development in practice. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซนเตอร์.

ภาษาอังกฤษ
Boyatizis, R.E. (1982). The Competent Manager. New York: McGraw-Hill.
McClelland, D.C. (1973). Testing for Competence rather than for Intelligence. American Psychologist. 28 , 1 – 14.
Spencer, M and Spencer, M.S. (1993). Competence at work: Models for Superiors Performance. New York: John Wiley & Sons.

ออนไลน์
กรมอาเซียน. (2555). พัฒนาการของประชาคมอาเซียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-164101-429003.pdf (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
ขจรศักดิ์ ศิริมัย. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมรรถนะ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://competency.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/01/aboutcompetency.pdf (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
ชูชัย สมิทธิไกร. (2550). แนวคิดเรื่องสมรรถนะ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2213 (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
ทศพนธ์ นรทัศน์. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กับการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://thaingo.org/web/2011/06/21/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง/#_ftn1 (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
เทื้อน ทองแก้ว. (2550). สมรรถนะ (Competency) : หลักการและแนวปฏิบัติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.competency.mju.ac.th/knowledge.php (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
สถาบันดำรงราชานุภาพ, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. Competency: เครื่องมือในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.stabundamrong.go.th/web/book/53/b19_53.pdf (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2554). ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://rtpstrategy.police.go.th/web2013 (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
Published
2018-09-18
How to Cite
เลิศสถิตไพโรจน์ก., & จรัสวัฒน์อ. (2018). Core Competency for Preparation on ASEAN Economic Community of Tourist Police Division. INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY, 2(2), 11-32. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/146164
Section
Research Articles