Factors that Affect the Successful Implementation the Policy of Transparency, Promote Moral and Ethics of Land Development Department

  • ธนเทพ ทองชมภู Mahidol University
Keywords: public policy, transparency Moral and Ethics, Land Development Department

Abstract

The objectives of this research are follows. 1) To study the success level of  the implementation the  policy of transparency and to promote the morals and ethics of the Land Development Department .2) To study the factors level and factors that affect the successful implementation policy of transparency ,and the  promotion the morals and ethics Land Development Department  3) To study the problems and obstacles of the implementation of the policy of transparency and to promote the morals and ethics of the Land Development Department 4) To study the recommendations to guide the improvement of the implementation of the policy of transparency and to promote the morals and ethics of the  Land Development Department. The sample population of this research are the officials and government employees of the Land Development Department and the sample size were a total of 288 people.

The results of study showed that: 1) The success level of  the implementation of the policy of transparency and to promote morals and ethics of  the Land Development Department were high . 2) [2.1] All of the success factors level of the implementation of the policy of transparency and to promote the morals and ethics of the Land Development Department were high . Those success factors can be separated into descending ranks as follows;  Leadership factors , Objective and Standard of policy factors , Capability of agency factors,  Resource factors , Environmental factors and  Policy support factors  [2.2] The most of suitable factors that affect the successful implementation of the policy of transparency and to promote the morals and ethics of the Land Development Department  consist of 3 factors ; The Leadership factors , Objective and Policy Support  factors and Capability of Agency factors . 3) Problems and Obstacles. They have some problem about adequacy resource of workforce and budget. Especially in regional . They have less workforce and budget for their mission.  4) Recommendations. Leadership is the most important factor that can solve the problem. The leadership must be a good models.  They have to participate in the project or activity of policy. The adequacy of policy supporting such as the adequacy of budget and workforce by using the good capability of organization

References

กัญญาภัค ทองจันทร์,(2552) , ปัจจัยที่ผลต่อความสำเร็จในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน , วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2546), พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการ จังหวัดแบบบูรณาการ ในโอกาสถวายสัตย์ปฏิญาณ , ราชบัณฑิตยสถาน , Website ; http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/1684_5082.pdf
คณะอนุกรรมการการจัดทำดัชนีวัดความโปร่งใสในสังคมไทยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ (2555), ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ , ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผ่องศรี พรมสอน (2554) , ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน , วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พนามาศ ตรีวรรณกุลและคณะ (2556) , รายงานวิจัย การประเมินผลโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเสนอกรมพัฒนาที่ดิน , กรุงเทพฯ , คณะเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน (2558) , ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน , website :http://www.ldd.go.th
วรเดช จันทรศร (2554) , ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, กรุงเทพฯ , สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ศุภชัย ยาวะประภาษ ,(2548), นโยบายสาธารณะ , กทม., สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ , (2555), นโยบายสาธารณะ แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ , กทม. , เสนาธรรม
สำนักงาน ก.พ. (2546), พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 , website : http://www.ocsc.go.th
สำนักงาน ก.พ. (2553) , คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ , สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร. (2553), คู่มือการจัดระดับการกำกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555), หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา กทมฯ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555), ผลดีผลเสียของการจำนำข้าวทุกเม็ด , สถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนา ประเทศไทย website http://tdri.or.th/tdri-insight/ar3/
อิทธิชัย สีดำ ,( 2553), ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีผู้นำนโยบายไปปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี ,วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Cheema, G. Shabbir & Rondinelli, Dennis A. (1983). Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Beverley Hills, CA: Sage.
Cecilia Malmström (2013), Second Regional Workshop on the EU Anti-Corruption Report,EU Commissioner for Home Affairs , website: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-187_en.htm
Dennis A. Rondinelli (1983),Implementing decentralization programmes in Asia: a comparative analysis, Public Administration and Development , Vol. 3, 181-207
Dean L. Fixsen et al (2013) , Learn Implementation , website:http://nirn.fpg.unc.edu/learn-implementation
Dick Luthy and Heather Bischel ,(2010) , Challenges for Non-potable Water Reuse in Northern California, Woods Institute For the Environment , Standford University , Website: https://woods.stanford.edu/sites/default/files/files/Water-Salon-II-Bischel-Luthy-Solution-Brief-20101007.pdf
Mental Health Commission (2009) ,From Vision To Action:An Analysis of the Implementation of A Vision for Change , Dublin website : http://www.effectiveservices.org/implementation
Michael Hill and Peter Hupe ,(2002) ,Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice , London, SAGE Publications Ltd.
Richard Heeks (2008) , e-Government for Development :Success and Failure in eGovernment Projects , website http://www.egov4dev.org/success/ , UK
Sabatier, Paul A. & Mazmanian, Daniel A. (1980). “The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis: Policy Studies Journal Contents. Berkeley: University of California press. Website: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x/pdf
Transparency International (2014), Corruption by Country, website: www.transparency.org
Published
2018-09-18
How to Cite
ทองชมภูธ. (2018). Factors that Affect the Successful Implementation the Policy of Transparency, Promote Moral and Ethics of Land Development Department. INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY, 2(2), 33-60. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/146165
Section
Research Articles