ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการกระทำผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ซีดีเพลงและภาพยนตร์:กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปฏิบัติการกองกำกับการ4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

  • ศุภฤกษ์ เคหะทุ่ม Mahidol University
Keywords: MUSIC AND MOVIES CD PIRACY

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามการกระทำผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ซีดีเพลงและภาพยนตร์ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informant) เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปฏิบัติการ กองกำกับการ4 จำนวน 12 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามการกระทำผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ซีดีเพลงและภาพยนตร์นั้น ปัญหาและอุปสรรคในด้านของผู้กระทำผิดส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าถึงแหล่งผลิตที่แท้จริงทำได้ยาก เนื่องมาจากการที่ผู้ประกอบการหลายรายร่วมมือกันปิดบังข้อมูล รวมถึงร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ซีดีเพลงและภาพยนตร์ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการรายใหญ่ นอกจากนี้ปัญหาและอุปสรรคในด้านวิธีการในการขายหรือการกระทำผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ซีดีเพลงและภาพยนตร์นั้นมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการโดยใช้เด็กหรือสตรี ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินคดีที่กฎหมายมักจะมีบทลงโทษเด็กที่กระทำผิดไม่รุนแรงเทียบเท่าผู้ใหญ่ และในส่วนของปัญหา อุปสรรคในด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนั้น พบว่า ยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่เสมอ และจากผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พบว่าจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้/ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจับกุมการกระทำผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ซีดี เพลงและภาพยนตร์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีความรู้/ความเข้าใจทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ข้อกฎหมาย รวมถึงจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความรู้/ความเข้าใจ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

References

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. (ม.ป.ป). ประวัติความเป็นมาของ บก.ปอศ.. ค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2558. จาก https://www.ecdpolice.com/ index.php?modules=about.
ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี. (2554). ทฤษฎีอาชญาวิทยาร่วมสมัยกับการวิจัยทางด้านอาชญาวิทยา ในปัจจุบัน. นนทบุรี: หยินหยางการพิมพ์
ธีระ สมบุญนา. (2540). ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ. ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2555). สำรวจสินค้า ′แบรนด์โน′ ฮิตก๊อบปี้ ′แบรนด์เนม′. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2558. จาก https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid= 1355804526
ภูวนัย เกษบุญชู. (2550). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองทัพเรือ: ศึกษากรณี ข้าราชการสังกัดกองเรือภาคที่ 1.วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วารสารทรัพย์สินทางปัญญา. (2555). นโยบายป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3, 5.
Cornish and Clark. (1986). OPPORTUNITIES, PRECIPITATORS AND CRIMINAL DECISIONS: A REPLY TO WORTLEY'S CRITIQUEOF SITUATIONAL CRIME PREVENTION. Crime Prevention Studies, vol. 16 (2003), pp.41-96.
Cullen, Francis T., & Agnew, Robert. (2003). Criminological Theory: Past to Present Essential Readings. Second Edition. Los Angeles: Roxbury Press.
Woodcock, M. (1989). Team Development Manual. 2 nd ed. Great Britain : Billing and Son.
Published
2018-09-20
How to Cite
เคหะทุ่มศ. (2018). ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการกระทำผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ซีดีเพลงและภาพยนตร์:กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปฏิบัติการกองกำกับการ4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY, 4(1), 86-109. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/146483
Section
Research Articles