สุพรมอินทร์ชัยมงคล. “The Role of Local Administrative Organizations in Educational Management: Progressions and Difficulties towards Thailand’s Education Development”. INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY 1, no. 1 (September 17, 2018): 86-106. Accessed December 12, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/145850.