วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” หรือ Journal of Information Technology Management and Innovation เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ ( Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็น สหวิทยาการทางด้านการจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การท าวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วไป

Vol 6 No 1 (2019): January-June

Published: 2019-06-30

Promoting Mahasarakham Tourism by using Augmented Reality

พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

8-16

The Development of Information System for Operational Planning of Administrators in Bandan Subdistrict Municipality, Bandan District, Buriram Province

ทิพวัลย์ แสนคำ, สมศักดิ์ จีวัฒนา, นลินทิพย์ พิมพ์กลัด

78-88

The Components Synthesis of Handbook of Good Practice Evaluation for Online Professional Learning Community of Teachers by EDFR Technique

สมัย สลักศิลป์, วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฎร์

127-136

Development of A Water Quality Index Monitoring System in Water Resources

หฤทัย ดิ้นสกุล, วิโรจน์ บัวงาม, ธานิล ม่วงพูล

159-167

The Components Synthesis of Undergraduate Student Development in Preparation for Tech Startup by EDFR Technique

หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ, วรปภา อารีราษฎร์

168-178

A Management Model of Management Information Systems to Support the Thai Qualification Framework for Higher Education

ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์, วรปภา อารีราษฎร์, เนตรชนก จันทร์สว่าง

190-200

The Effects of New Media Digital Content behavior to the Substance of the Adolescent Health Communications Continue Thailand through Social Media

รตนดา อาจวิชัย, วิมล เขตตะ, เกียรติศักดิ์ อ่อนตามา

213-222

View All Issues