กองบรรณาธิการวารสารญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู                   
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์                       
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐ                   

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัตฐิกาล   

ผู้ช่วยบรรณาธิการ             
นายจินตวัฒน์ ศิริรัตน์                                                 
นางสาวอรวรรณ นักปราชญ์                                         

กองบรรณาธิการ
ผศ.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์                                       
ผศ. ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล                                             
อ.ดร.กนกวรรณ สุทธิพร                                               
ดร.วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์                                   
นางสาวนิรินธร  มีทรัพย์นิคม 

ฝ่ายจัดการ                     
นายวชิระ รอตรวย                                                         
นางกรองกมล รื่นกลิ่น