การศึกษาความสามารถในการอ่านชื่อคนญี่ปุ่น : กรณีศึกษาผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

เนื้อหาบทความหลัก

ลิขสิทธิ์ เมืองคุ้ม

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถในการอ่านชื่อคนญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น ชาวไทยที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบที่จัดทำขึ้นเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการสำรวจพบว่าผู้เรียนที่ได้คะแนนในระดับสูงมีเพียงร้อยละ 2.38 เป็นผู้เรียนที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่านระดับ N2 ขึ้นไป ชื่อคนญี่ปุ่นที่มีผู้ตอบถูกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 前田 (ร้อยละ 93.65) 高橋 (ร้อยละ 65.08) และ 佐藤 กับ 渡辺 (ร้อยละ 53.17) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านชื่อคนญี่ปุ่นของผู้เรียนได้แก่ ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ประสบการณ์ในการไปเยือนประเทศญี่ปุ่น และประสบการณ์การทำงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามความแตกต่างของงานที่ทำไม่มีผลต่อความสามารถในการอ่านชื่อคนญี่ปุ่น จากการศึกษาพบว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยยังขาดความสามารถในการอ่านชื่อคนญี่ปุ่นแม้จะเป็นชื่อที่มีความถี่ปรากฏสูง ผู้สอนจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นชื่อคนญี่ปุ่นและแนะนำวิธีการอ่านในชั้นเรียนให้มากขึ้น รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เรียนรับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อคนญี่ปุ่นนอกชั้นเรียนให้มากยิ่งขึ้นด้วย

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ