ประสิทธิผลของกิจกรรมการอ่านร่วมกันกับเพื่อนในวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหาบทความหลัก

สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการนำแนวคิด “การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน” มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมการอ่านร่วมกันกับเพื่อนที่นำมาใช้ในวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่น โดยวิเคราะห์เฉพาะความคิดเห็นของนักศึกษาด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ติดตามผลกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นจำนวน 32 คน ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมการอ่านร่วมกันกับเพื่อนตามแนวคิด“การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นวิธีที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ กล่าวคือ 1) ช่วยลดความวิตกกังวล ทำให้นักศึกษามีกำลังใจในการเตรียมบทอ่านและอ่านด้วยตนเองมากขึ้น 2)นักศึกษาสามารถสรุปความและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ 3) ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้กับนักศึกษา และ4) นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ