การปรับนโยบายเชิงรุกของญี่ปุ่นกับพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างบรูไนดารุสซาลามกับประเทศในเอเชียตะวันออก

เนื้อหาบทความหลัก

นภดล ชาติประเสริฐ

บทคัดย่อ

หลังจากญี่ปุ่นถอนตัวออกไปจากบรูไนหลังจากยึดครองในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นได้กลับมามีบทบาทในบรูไนอีกครั้งนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1970 เป็นต้นมาโดยเป็นผู้ซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมทั้งส่งสินค้าอุตสาหกรรมเข้ามาขายในบรูไน การเพิ่มขึ้นของบทบาทของจีนและเกาหลีใต้ในบรูไนนับตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมาทำให้ญี่ปุ่นต้องปรับนโยบายในความสัมพันธ์กับบรูไนโดยเน้นความร่วมมือในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือทางด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับภัยคุกคามแบบใหม่

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ