กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับนโยบายเชิงรุกของญี่ปุ่นกับพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างบรูไนดารุสซาลามกับประเทศในเอเชียตะวันออก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF