วารสารญี่ปุ่นศึกษา
Japanese Studies Journal
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Institute of East Asian Studies , Thammasat University

jsj@asia.tu.ac.th 
www.asia.tu.ac.th
02-564-5000-3 Ext 323 

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2018): July - December 2018

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-19

พุทธศาสนานิกายเซนกับการจัดสวนญี่ปุ่น

พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน (พุดชู)

51-63

ดูเล่มทุกฉบับ