วารสารญี่ปุ่นศึกษา
Japanese Studies Journal
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Institute of East Asian Studies , Thammasat University

jsj@asia.tu.ac.th 
www.asia.tu.ac.th
02-564-5000-3 Ext 323 

ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (2019): Japanese Studies Journal Vol.36 No.1

Japanese Studies Journal Vol.36 No.1
January-June 2019

เผยแพร่แล้ว: 2019-06-28

ดูเล่มทุกฉบับ