2002-2003
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2003)

2001
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2001)

2000-2001
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2001)

1999
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (1999)

1998
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (1998)

1997 /2
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (1997)

1997 /1
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (1997)

1996 /2
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (1996)

1996 /1
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (1996)

1995
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (1995)