บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำกองบรรณาธิการวารสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ เกษมศุข

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย