วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า เป็นวารสารที่มี Peer Reviewed ที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร กำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

Vol 5 No 2 (2018): กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-27

The Development of Application Entitled “Biographies and Records of National Athletes in SEA GAMES 2017” on Android Platform by MCOT (PCL)

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, สุธิวัชร ศุภลักษณ์, คุณัญญา เทิดทินวิทิต, ธนพล ชุมเสนา, นฤมล มิตรเกษม

1-19

Communication Campaign via Change.org

แก้วเกล้า บรรจง, ปาริชาต สถาปิตานนท์

46-66

View All Issues