วารสารศาสตร์

เพื่อให้ผู้อ่านได้ขยายองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการสื่อสาร วารสารศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรและคณาจารย์ของคณะวารสารศาสตร์ฯ และผู้เขียนภายนอก ได้มีเวทีสื่อสารในการผลิตความรู้ บุกเบิกแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ และสร้างข้อถกเถียงทางวิชาการด้านการสื่อสาร เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ (indicator) ถึงสถานภาพองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการสื่อสาร วารสารศาสตร์ และสังคมศาสตร์

Journal Homepage Image

Announcements

 

ข่าววิชาการ: เปิดรับบทความ

 

กองบรรณาธิการ "วารสารศาสตร์"

เปิดรับบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

 

varasarnsart-v7n1-back_350

 
Posted: 2016-01-21
 
More Announcements...