ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2019): กันยายน-ธันวาคม ฉบับ: “ข้ามพื้นที่...ข้ามวัฒนธรรม...และข้ามอื่นๆ อีกมากมาย”
เผยแพร่แล้ว: 2019-09-13

ฉบับเต็ม

บรรณนิทัศน์

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารศาสตร์ ฉบับ “ข้ามพื้นที่...ข้ามวัฒนธรรม...และข้ามอื่นๆ อีกมากมาย”
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
วารสารศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือน ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับแวดวงการสื่อสาร อันได้แก่ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อสารองค์กร และ
สาขาสื่อสารศึกษาในมุมมองต่างๆ ทั้งนี้ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในเล่มได้ผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน วางจำหน่ายปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม–เมษายน
ฉบับเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม