วารสารนิเทศศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

Vol 34 No 3 (2016): กันยายน - ธันวาคม 2559

Published: 2016-09-01

การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

พศิน ศรีพนารัตนกุล, ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

19

View All Issues

Indexed in tci