ISSN :  0857-085X
eISSN :  2673-0146

 

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
วารสารนิเทศศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการสาขานิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดทำเป็นวารสารราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม


โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด ตราสินค้า วารสารศาสตร์ นโยบายสื่อสาร ภาพยนตร์และภาพนิ่ง สื่อสารการแสดงวาทวิทยา การกระจายภาพและเสียง สื่อใหม่ จิตวิทยา สารนิเทศ การสื่อสารการเมือง การสื่อสารในองค์กร การจัดการการสื่อสาร และสาขาวิชาอื่นๆ ตามการพิจารณาของกองบรรณาธิการ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสาร สาระสำคัญ ประสบการณ์แก่นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสาร
1.ประเภทของบทความที่นำเสนอเพื่อตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือซึ่งอาจเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องเขียนตามรูปแบบของวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บทความที่ตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาจากวารสารอื่นๆ หากพบว่าผู้เขียนส่งหรือตีพิมพ์บทความในที่อื่นๆ กองบรรณาธิการถือว่าเป็นการกระทำคัดลอกผลงานตนเอง (Self Plagiarism) ซึ่งกองบรรณาธิการจะระงับการตีพิมพ์และแจ้งต้นสังกัดของผู้เขียนต่อไป
3.บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ประเมินบทความ (Peer Reviewed) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ ซึ่งทั้งผู้ประเมินบทความและผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double-blind Peer Review) โดยบทความที่ลงตีพิมพ์ได้นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด

Vol 37 No 3 (2019): September - December 2019

Published: 2019-10-01

Motivations and Watching Behaviors: Live Thai League Football Matches

สุรภพ จิตรงาม, กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์

1-9

Online Media Exposure Behavior, Social Presence and Online Lifestyle of the Elderly

พิมพ์ชนก ผลอ่อน, บุหงา ชัยสุวรรณ

20-29

Structural Equation Model of Factors Influencing Acceptance of Government Electronic Payment System among Elderly in Bangkok

บัญชา หมั่นกิจการ, พรพรรณ ประจักษ์เนตร

30-39

Betong: Strategies of the Tourism Communication Under the Violence Crisis in the Three Southern Border Provinces

กัณฐิมา แก้วงาม, วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

40-50

Constructing Communication Skill Measurement for Job Applicants in Private Organizations

แพรมาศ บูรณมานัส, รุ้ง ศรีอัษฎาพร

51-66

Representation of People with Schizophrenia in Thai films

บุณยาพร กิตติสุนทโรภาศ, นิธิดา แสงสิงแก้ว

67-80

A Social Construction of Abortion in Cinematic Representation

ศานต์ฤทัย สาเพิ่มทรัพย์, สมสุข หินวิมาน

81-88

Effects of Homosexual Imagery in Advertising on Consumer Behavior

ศรันยา หงษ์ทอง, รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ, สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม

89-108

View All Issues

Indexed in tci