วารสารนิเทศศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

Vol 32 No 3 (2014): ่July - September 2014

Published: 2018-12-15

การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

วิรัชชัย พงษ์เกาะ, ดวงกมล ชาติประเสริญ

87 - 104

บทบาทหน้าที่ของเพลงในการสร้างสรรค์ละครเพลงทางโทรทัศน์อเมริกัน

วรวุฒิ เครือแก้ว, ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

105 - 117

View All Issues

Indexed in tci