วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1) เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์
2) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

VOL 5, NO 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Published: 2017-01-01

Vol 5, No 1 (2017): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1-7

การศึกษาประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา

วัฒนา ประสานทอง, เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

32-41

จุดแดง : สัญญะในมิติทางวัฒนธรรม

กิติศักดิ์ เยาวนานนท์

148-156

อุตสาหกรรมเพลงไทยในยุคประเทศไทย 4.0

ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์

157-167

นวัตกรรมความก้าวร้าวจากเกมออนไลน์

ปิลันลน์ ปุณญประภา, วรรณวรุณ ตั้งเจริญ

140-147

View All Issues

Indexed in tci