วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation)

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1) เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์
2) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 4, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559


Cover Page