Focus and Scope

หลักการและเหตุผล

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 20-22 บทความ) โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1) เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2) การสื่อสาร: การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3) ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย
4) เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
5) ภาพยนตร์: การแสดงและกำกับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง
6) การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์
7) สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

Peer Review Process

1. ทุกบทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 ท่าน กรณีที่ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จะต้องผ่านการพิจารณา 2 ใน 3 ท่าน จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2. การพิจารณาใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

3. ระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อและสังกัดของผู้เขียนบทความ

4. ผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อและสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิ

Publication Frequency

ปีละ 2 ฉบับ: ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งแบบตีพิมพ์ (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยทั้ง 2 รูปแบบได้มีการจัดทำและเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงฉบับปัจจุบัน และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงให้กับผู้ใช้งาน ทางวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงจำแนกเลข ISSN เป็น 2 ชุด ตามรูปแบบของการจัดทำวารสาร ดังนี้

1. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบตีพิมพ์ (Print) จะใช้เลข ISSN 1906-6988 (Print)

2. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จะใช้เลข ISSN 2586-9078 (Online)

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

1) เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์
2) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ: ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งแบบตีพิมพ์ (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยทั้ง 2 รูปแบบได้มีการจัดทำและเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงฉบับปัจจุบัน และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงให้กับผู้ใช้งาน ทางวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงจำแนกเลข ISSN เป็น 2 ชุด ตามรูปแบบของการจัดทำวารสาร ดังนี้

1. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบตีพิมพ์ (Print) จะใช้เลข ISSN 1906-6988 (Print)

2. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จะใช้เลข ISSN 2586-9078 (Online)

ข้อตกลงเบื้องต้น

- บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ท่าน / บทความ
- บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
- บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
- บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมทราบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
- บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ จะไม่ส่งคืน

กองบรรณาธิการวารสารวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม

ที่ปรึกษา

อธิการบดี

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

บรรณาธิการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  อินทร์จันทร์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  พันธบุตร

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

รองบรรณาธิการ

อาจารย์ญาณวุฒิ  เศวตธิติกุล

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธ์

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

 

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ

ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักศิลปกรรม สาขาวิจิตรศิลป์

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์

ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวิจิตรศิลป์ สาขานาฏกรรม

 

ศาสตราจารย์ ดร.วิโชค มุกดามณี

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์  จิวากานนท์

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาถ  เลิศไพรวัน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  มีสุวรรณ์

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  เทพสิงห์

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก

ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อโศก  ไทยจันทรารักษ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยันต์  ปานเล่ห์

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  เรียบสกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รองศาสตราจารย์สุภา  ปานเจริญ

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตย์  ดิฐวิรุฬ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขำเพชร

คณะสังคมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์  กุลิสร์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

 

รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์  หมวดสง

คณะสังคมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  อินทร์จันทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์  นพอุดมพันธุ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐะณุพงศ์  ศรีกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  จันทรเสม

คณะมนุษยศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค  มหาวรากร

คณะมนุษยศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร  พรอำไพสกุล

คณะมนุษยศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ  พัฒนปณิธพงศ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  วิยานนท์

คณะวิทยาศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  พิมพ์ทอง

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

ฝ่ายพิสูจน์อักษร และกองจัดการวารสาร

อาจารย์ ดร.ปรวัน  แพทยานนท์

นายวรทัศน์  วัฒนชีวโนปกรณ์

นางสาวณัฏฐนันท์  สุวงศ์ษา

นางสาวยลรดี  ฉัตรศิริเวช

นายอลงกรณ์  อัมมวงศ์จิต

นางสาวพัชนิดา  มณีโชติ

นางสาวนามมจันท์ ยอแสงรัตน์​

 

 การติดต่อกองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (02) 259-2343 (คุณณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา)

โทรสาร   (02) 259-2344

E-mail: coscijournal@gmail.com

วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online: ThaiJo) :

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index

 

ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

goo.gl/3P5Leqcontent

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com

วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journal Online: ThaiJo)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/index

 

Sponsors

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Journal History

หลักการและเหตุผล

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 20-22 บทความ) โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1) เทคโนโลยีสาระสนเทศและคอมพิวเตอร์
2) การสื่อสาร: การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3) ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย
4) เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
5) ภาพยนตร์: การแสดงและกำกับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง
6) การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์
7) สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnpNzKdD0vpTz73ZNsTi5t3mCInsUY9Zj_kdn3xELysmCDAw/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com

วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journal Online: ThaiJo)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/index