กองบรรณาธิการวารสารวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม

ที่ปรึกษา

อธิการบดี

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

บรรณาธิการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  อินทร์จันทร์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  พันธบุตร

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

รองบรรณาธิการ

อาจารย์ญาณวุฒิ  เศวตธิติกุล

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธ์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ
ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักศิลปกรรม
สาขาวิจิตรศิลป์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์
ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวิจิตรศิลป์
สาขานาฏกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.วิโชค มุกดามณี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข  หินวิมาน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  สมพงษ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล  เชาว์วัฒนกุล
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  สินเดชารักษ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร  พรหมนิมิตกุล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ
ภาควิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์  ศิริเจริญ
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยันติ์  ปานเล่ห์
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์  เจริญบุตร
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า  เปรมประสิทธิ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ดร.ภัทราพร  เจริญรัตน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์สุภา  ปานเจริญ
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขำเพชร
คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง
คณะศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์
ดร.ชมพูนุท  โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา  ร่มประเสริฐ
คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานพิมพ์  เชื้อพลากิจ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐะณุพงศ์  ศรีกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์  วัฒนานนท์สกุล
คณะมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร  ไทยจงรักษ์
คณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  มิ่งเมือง
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

ฝ่ายพิสูจน์อักษร และกองจัดการวารสาร

อาจารย์ ดร.ปรวัน  แพทยานนท์

นายวรทัศน์  วัฒนชีวโนปกรณ์

นางสาวณัฏฐนันท์  สุวงศ์ษา

นางสาวอุบลวรรณ  บุญบำรุง

นางสาวสุธาดา  นุกูลวุฒิโอภาส

นางสาวณัฏฐณิชาภรณ์  นวนคำ

นางสาวยลรดี  ฉัตรศิริเวช

นายอลงกรณ์  อัมมวงศ์จิตต์

 

 

 

การติดต่อกองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (02) 259-2343 (คุณณัฏฐนันท์)

โทรสาร   (02) 259-2344

E-mail: coscijournal@gmail.com

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลวารสาร OJS ของ มศว :

https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jcosci/index

วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online: ThaiJo) :

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index